มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมวิจัยและนักวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ สู่ตลาดพรีเมี่ยม จ.อุบลฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 , 01:02:49     (อ่าน 1,247 ครั้ง)  ทีมวิจัยและนักวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ สู่ตลาดพรีเมี่ยม จ.อุบลฯ

-------------------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมวิจัยและนักวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการวิจัย การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูงสำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ 2 วัน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ให้แก่ เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เกษตรกรผู้นำ และกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ โดยในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรเวทย์  อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “การบรรจุภัณฑ์มะเขือเทศเชอรี่เพื่อการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ตลาดออนไลน์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ชัยวิวัฒน์ตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เรียนรู้กระบวนการทำ content เพื่อโปรโมทโพสต์ด้วย remove.bg และ canva เทคนิคการเขียนแคปชั่นให้น่าสนใจ รูปแบบของโพสต์ที่นิยมใช้ในการขายสินค้าทางการเกษตร การโพสต์ขายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป การวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น ทำความรู้จักกับตัวจัดการโฆษณาบนเฟสบุ๊ก การเลือกใช้วัตถุประสงค์ในการโปรโมทโพสต์ การโปรโมทโพสต์ด้วยตัวจัดการโฆษณาแบบมืออาชีพ และเรียนรู้กระบวนการทำ facebook funnel เพื่อการขายสินค้าที่ยั่งยืน” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์

            และในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการอบรมด้านการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจภรณ์  ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ และ อาจารย์กิ่งกาญจน์  ป้องทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปแยมมะเขือเทศ ปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างมะเขือเทศก่อนเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ปฏิบัติการแปรรูปน้ำมะเขือเทศด้วยกระบวนการพลาสเจอไรซ์ (Pasteurization) ปฏิบัติการแปรรูปน้ำมะเขือเทศด้วยกระบวนการสเตอริไรซ์ (Sterilization)และสาธิตการแปรรูปมะเขือเทศอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dry)”ณ อาคารปฏิบัติการและแปรรูปต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และโรงงานอาคารต้นแบบด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (Pilot Plant) โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

            โดยโครงการวิจัย “การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ในโรงเรือนที่มีคุณภาพสูง สำหรับตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี” ได้เปิดตัวและจัดกิจกรรม Field Day มะเขือเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการ และได้รับความสนใจจากเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและชมผลิตผลจากโครงการวิจัย พร้อมทั้งต่อยอดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมะเขือเทศเชอรี่ โดยการคัดเลือกเกษตรกรผู้นำเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม เพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการขายออนไลน์  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมของโครงการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 03 การเกษตร แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วันนี้ เป็นการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งกำกับติดตามให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษามะเขือเทศเชอรี่ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการปลูกมะเขือเทศให้ได้คุณภาพตามต้องการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างผลงาน สร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

---------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :