มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      




กลุ่มศึกษาอินเดีย ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมตามรอยอารยธรรมอินเดีย ณ เมืองอุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 , 13:15:51     (อ่าน 1,454 ครั้ง)  



          วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มศึกษาอินเดีย?คณะรัฐศาสตร์?มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมตามรอยอารยธรรมอินเดีย ณ เมืองอุบลราชธานี โดยมี ดร.ศิริพร จันทนสกุลวงศ์ รองประธานกลุ่มศึกษาอินเดียฯ กล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษโดย อาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

          ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการลงพื้นที่ศึกษาความเชื่อมโยงของอารยธรรมและความเชื่อจากอินเดียสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการเรียนรู้ศิลปะและโบราณวัตถุ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี การศึกษาวัฒนธรรมอาหารอินเดีย ณ บ้านข้าวหอม การเยือนโบราณสถานเพื่อศึกษาอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียถ่ายทอดสู่เทวสถานในวัฒนธรรมขอม ณ ปราสาทบ้านเบญจ์ และปราสาททองหลาง จังหวัดอุบลราชธานี

          การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอินเดียกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง หากจะศึกษาแค่บริบทในปัจจุบัน โดยปราศจากการกล่าวถึงความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมกับอารยธรรมอินเดียคงไม่เพียงพอแน่ ความจริงแล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับอิทธิพลแนวคิดจากคติความเชื่อแบบอินเดียโบราณ และมีลักษณะของการเป็น “ภารตภิวัตน์” (Indianization) ดังที่ปรากฏในหลักฐานโบราณคดี พิธีกรรมและความเชื่อ รวมไปถึง ความเชื่อมโยงของอารยธรรมอินเดียที่ถูกทำให้เป็นท้องถิ่น (Localization) ผ่านการผสมผสานกับอารยธรรมขอม อารยธรรมโบราณอื่นๆ และวัฒนธรรมร่วมสมัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

          กิจกรรมตามรอยอารยธรรมอินเดีย ณ เมืองอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโดยเคร่งครัด ได้รับวัคซีนครบถ้วน และผ่านการคัดกรองโรคโควิด-19 ATK โดยมีผลเป็น ลบ ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม




SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :