มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 12: มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565


โพสต์โดย : ปิยณัฐ สร้อยคำ     วันที่ 1 มกราคม 2565 , 08:03:26     (อ่าน 4,989 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 12): มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565

____________

 

                ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0101/ว 1790 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่และจังหวัดอุบลราชธานีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่  อบ 0017.3/ ว 6403 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 แจ้งมาตรการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565  ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังเทศกาลปีใหม่ 2565  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ดังนี้

 

มาตรการด้านการเรียนการสอนและการสอบ

 

                ข้อ 1 ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 หลังจากนั้นให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 11): มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free Setting)

                ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 4 มกราคม 2565 ให้นักศึกษาเดินทางกลับมายังหอพัก หรือที่พัก
รอบมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนในที่ตั้ง โดยให้รายงานตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชัน HugUBUซึ่งเข้าถึงได้จาก http://hugubu.ubu.ac.th หากได้รับผลประเมิน
เป็นผู้มีความเสี่ยง  นักศึกษาต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจชนิด ATKหรือ RT-PCR ณ งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทันที

                ข้อ 2 ให้กองบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะ/วิทยาลัย กำหนดแนวทางการสอบกลางภาค
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยรายวิชาที่มีกำหนดการสอบในวันที่ 8-9 มกราคม 2565 ให้เปลี่ยนรูปแบบการสอบเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น  หากไม่สามารถจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ในวันดังกล่าวได้
ให้เลื่อนการสอบไปเป็นวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ หรือในที่ตั้ง ส่วนรายวิชาที่มีกำหนดการสอบในวันที่ 15-16 มกราคม 2565 ให้ดำเนินการจัดสอบได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในที่ตั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
ที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

มาตรการด้านการปฏิบัติตนของบุคลากรและนักศึกษา

                ข้อ 3 ให้บุคลากรในสังกัดของคณะ วิทยาลัย สำนัก และสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่างในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง หรือการเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน หรือสลับวันเวลาปฏิบัติงาน
ในระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 ทั้งนี้มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
หรือผู้อำนวยการสำนัก เป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ และต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร และประชาชนเสียหาย  สำหรับบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร และสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติได้ ส่วนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในที่ตั้ง ให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID free Setting)

                ทั้งนี้ ก่อนวันที่ 4 มกราคม 2565 ขอความร่วมมือให้บุคลากรเดินทางกลับเข้ามายังพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี และรายงานตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชัน HugUBUซึ่งเข้าถึง
ได้จาก http://hugubu.ubu.ac.thหากได้รับผลประเมินเป็นผู้มีความเสี่ยง บุคลากรต้องเข้ารับการตรวจ
คัดกรองด้วยชุดตรวจชนิด ATKหรือ RT-PCRณ งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทันที หากผลการตรวจคัดกรองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง งานควบคุมโรคจะแจ้งผู้บังคับบัญชาของบุคลากรทราบและมีคำสั่งให้บุคลากรกักตัวเพื่อสังเกตอาการ โดยถือว่าวันกักตัวเป็นวันปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง

                อนึ่ง  ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย สำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า มาปฏิบัติงานในที่ตั้งตามปกติ หากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในที่ตั้งได้ ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา

                ข้อ 4 ให้นักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือมีสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบกลุ่มก้อน (Cluster) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
เช่น สถานบันเทิง เป็นต้น

                ข้อ 5 ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

                การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี กำชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งโดยเคร่งครัด

 

                ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม พ.ศ.  2564

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

อธิการบดีบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :