มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จัดเสวนา ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐ ตอนที่ 1 ภาพเก่าเล่าเรื่องถนนวิศิษฐ์ศรี


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 , 00:08:17     (อ่าน 1,054 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จัดเสวนา

“ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐ ตอนที่ 1 ภาพเก่าเล่าเรื่องถนนวิศิษฐ์ศรี”

----------------------------------

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐ ตอนที่ 1 ภาพเก่าเล่าเรื่องถนนวิศิษฐ์ศรี”ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ถนนวิศิษฐ์ศรี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ ตัวแทนเทศบาลตำบลเขมราฐ ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ กลุ่มฮักนะเขมราฐ ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำเภอเขมราฐ ชมรมศิลปวัฒนธรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพ ชมรมถ่ายภาพเขมราฐ ชมรมร้องเล่นเต้นรำอำเภอเขมราฐ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ และชาวเขมราฐที่อาศัยบนถนนวิศิษฐ์ศรีที่มีความสนใจภาพเก่าเล่าเรื่อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ในโครงการกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ถนนคนเดินเขมราฐ)ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอเขมราฐจากโครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมเสวนาฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ตำบลเขมราฐในการให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับภาพเก่าบนถนนวิศิษฐ์ศรีและร่วมกันตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของภาพเก่าก่อนจะนำเสนอเรื่องราวประกอบภาพเก่าในการจัดนิทรรศการลำดับต่อไป

            สำหรับการจัดกิจกรรมเสวนาฯครั้งนี้ ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วนของตำบลเขมราฐ ภายหลังการจัดกิจกรรมเสวนาฯ นอกจากจะได้รายละเอียดที่สำคัญของภาพเก่าทั้งบุคคลในภาพ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบนถนนวิศิษฐ์ศรีซึ่งทำให้เห็นภาพความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของถนนวิศิษฐ์ศรีจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอเขมราฐในอดีตจนกลายเป็นถนนสายวัฒนธรรมของอำเภอเขมราฐ กิจกรรมเสวนาฯครั้งนี้ยังสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมเสวนาฯเป็นอย่างมาก เพราะผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ร่วมกับสถานที่และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพเก่าบนถนนวิศิษฐ์ศรี ผลการดำเนินกิจกรรมฯ ยังนำไปสู่ข้อเสนอแนะหัวข้อของการจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐเพื่อใช้เป็นหัวข้อในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐ” บริเวณด้านล่างของพิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้นิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐ” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบนถนนคนเดินเขมราฐอีกด้วย

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ผู้ประสานงานเสวนาฯ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :