มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 , 16:45:52     (อ่าน 970 ครั้ง)  ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย

------------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายในเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการและวัตถุประสงค์ในการประเมิน/ตรวจเยี่ยม เพื่อให้สัมภาษณ์แก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินฯ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วยวาจาจากคณะกรรมการฯ นำทีมโดย นายกิตติพงศ์  เตมียะประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการ ศาสตราจารย์จามรี  ธีรตกุลพิศาล รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร รองศาสตราจารย์สุพินดา  คูณมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวันฉาย  โพธิ์หอม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี 2

          สำหรับในปีการศึกษา 2563 ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน โดยได้นำกรอบการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 – 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) มาใช้ในการดำเนินงาน ระดับคณะและสถาบัน ระดับสำนัก ดำเนินการตามเกณฑ์ TQA ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามพันธกิจและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ประกอบด้วย โครงร่างองค์กร และรายงานผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPExปีการศึกษา 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคม โดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์แก่สังคม ผ่านวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้เป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมายในอนาคตด้วยการดำเนินวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ SDG หลายประการ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง การยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว นอกจากนั้นยังมีการดำเนินโครงการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผ่านชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้าน BCG ส่งผลให้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ SDG ต่าง ๆ มีผลดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ THE ที่อยู่ในอันดับที่ 201 – 300 ของโลก ซึ่งแนวทางดังกล่าว อาจช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมภายในปี 2567

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :