มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
พิธีมอบทุนการศึกษานายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรงและมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประจำปี2564


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 29 ตุลาคม 2564 , 16:21:03     (อ่าน 1,350 ครั้ง)           ตามที่ มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง และมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประจำปี 2564 มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 5 รายๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 20,000 บาท ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนในปีการศึกษา 2564  ตามเงื่อนไขของมูลนิธิ มีนีกศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้  

ทุนมูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง จำนวน 4 ทุนๆละ 4,000 บาท

                             1.นายสุธาวริน อวะภาค           ชั้นปีที่ 1      คณะวิทยาศาสตร์

2.นางสาวธัญญารัตน์ มีห่วง     ชั้นปีที่ 3      คณะศิลปศาสตร์

3.นายธรรพ์ณธร สีทา              ชั้นปีที่ 2     คณะรัฐศาสตร์

4.นางสาวจรรจิรา บุญถนอม     ชั้นปีที่ 1      คณะบริหารศาสตร์

ทุนมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ จำนวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท

1. นางสาวจิรวดี มีบุญ    ชั้นปีที่ 2    คณะวิทยาศาสตร์

          ในการนี้ ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   รองศาสตราจารย์พรพรรณ พึ่งโพธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรงและมูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ ประจำปี 2564ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :