มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯเดินหน้ากิจกรรม UBU-KM Fair 2021 ปี2 เปิดเวที Show & Share ผลงานเด่นพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 กันยายน 2564 , 00:26:25     (อ่าน 1,097 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดกิจกรรม UBU-KM Fair 2021 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนา และการนำเสนอผลงานของบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ในรูปแบบ Show & share สำหรับผลการพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดี พร้อมจัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานที่ที่มีความโดดเด่น โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวเปิดโครงการ หลังการประกวด รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มอบโล่พร้อมเงินรางวัล ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ และห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

           โครงการ UBU-KM Fair 2021 ประจำปี 2564 นับเป็นปีที่ 2 ของการจัดกิจกรรม โดยสอดคล้องกับมาตรการและนโยบายมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 9 ในเรื่องของการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กำหนดรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การถ่ายทอดประสบการณ์ และเสวนา หัวข้อ บริหารหลักสูตรอย่างไรให้มีผลประเมินคุณภาพระดับดีมาก โดย ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยากรร่วมเสวนา และหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติคณะ สำนัก หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติดีเด่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งมี อาจารย์ทรงพล อินทรเศียร เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

                      ในส่วนของกิจกรรม Show& Share ผลงานการพัฒนางาน แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ วิทยาลัย สำนัก โดยมีการนำเสนอผลการต่อคณะกรรมการ แบ่งเป็น  บุคลากรสายวิชาการ หัวเรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอน เทคนิคการสอน Active Learning รูปแบบใหม่ๆ หรือเทคนิคการสอนออนไลน์ บุคลากรสายสนับสนุน หัวเรื่อง นวัตกรรมการทำงาน R2R การพัฒนางานหรือการลดขั้นตอนงาน มีผลงานร่วมประกวดทั้งสิ้น 22ผลงาน สายวิชาการ 5 ผลงาน สายสนับสนุน 17 ผลงาน ผลการตัดสินคณะกรรมการ ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ

          รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ คณะวิทยาศาสตร์      เรื่อง เทคนิคสร้างเสริมกระบวนการการเรียนรู้เชิงคำนวนแบบซับซ้อนด้วยระบบวัดผลออนไลน์ผ่าน UBU LMS

           รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่ ภญ.ดร. จินตนา นภาพร คณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง INTEGRATING ENTREPRENEURSHIP AND PROFESSIONISM IN ELECTIVE COURSE (DRUG MARKETING) FOR 5TH YEAR PHARMACY STUDENTS

           รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2ได้แก่ ผศ.สุรศักดิ์ บุญอาจ คณะศิลปะศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 (Teaching during COVID-19)

บุคลากรสายสนับสนุน

           รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นางศันสนีย์ สืบสุข เรื่อง  ระบบจัดการทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1ได้แก่ นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์  เรื่อง ระบบลงทะเบียนการเข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการผ่านการสแกน QR-CODE

             รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ  เรื่อง ระบบตรวจสอบและแจ้งผลการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย Network monitoring System

             การประกวดชุมชนนักปฏิบัติ COPs รางวัลชนะเลิศ  UBU CoP Best of the Year 2021ได้แก่ การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

             รางวัล Popular voteสายวิชาการได้แก่  ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ

             รางวัล Popular voteสายสนับสนุนได้แก่  นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล  นายทยากร วริทธานนท์ และ นางสาวปฐมพร ยังมงคล     

 

                                                                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :