มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
31 นักวิจัย ม.อุบลฯ ติดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 กันยายน 2564 , 22:20:30     (อ่าน 1,431 ครั้ง)               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ 31 นักวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก  จากการจัดอันดับ AD Scientific Index 2021 : World Scientist and University Rankings 2021 โดยระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้
      1. ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
      2. ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Biological Science 
      3. รศ.ดร.ปาริชาติ พุ่มขจร  คณะวิทยาศาสตร์ Medical and Health Sciences / Microbiology 
      4. รศ.ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Biomedical Engineering 
      5. รศ.ดร.เสนอ ชัยรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Metallurgical & Materials Engineering 
      6. รศ.ดร.สายันต์ แสงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
      7. รศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
      8. ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Shock waves|High Speed Jets/Ejector|Renewable Energy| 
      9. ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  คณะเกษตรศาสตร์ Agriculture & Forestry / Fisheries 
      10. รศ.ดร.อัญชลี สำเภา  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
      11. ศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Computer Science 
      12. ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์  คณะเภสัชศาสตร์ Medical and Health Sciences / Pharmaceutical Sciences 
      13. รศ.เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์ Radiation 
      14. รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Chemical Engineering 
      15. ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้ม  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
      16. รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา  คณะเภสัชศาสตร์ Medical and Health Sciences / Pharmaceutical Sciences 
      17. รศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
      18. ดร.เกษริน สีบุญเรือง  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
      19. ผศ.ดร.กสิณ รังสิกรรพุม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Computer Science 
       20. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด   คณะเกษตรศาสตร์ Engineering & Technology / Food Science and Engineering 
       21. ดร. ศานตมน ล้วนวุฑฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Engineering 
       22. ดร.สมคิด เพ็ญชารี  คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Electrical & Electronic Engineering 
       23. ผศ.ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ คณะวิทยาศาสตร์ Engineering & Technology / Metallurgical & Materials Engineering 
       24. ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ  คณะเภสัชศาสตร์ Medical and Health Sciences / Pharmaceutical Sciences 
       25. ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี  คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
       26. รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร   คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
       27. รศ.ดร.ศุภกร ภู่เกิด   คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Physics 
       28. ดร.ประนอม แซ่จีง   คณะวิทยาศาสตร์ Natural Sciences / Chemical Sciences 
       29. ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Engineering 
       30. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Engineering 
       31. ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ Engineering & Technology / Engineering 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.adscientificindex.com/?university=Ubon+Ratchathani+University