มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ขอแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 กันยายน 2564 , 13:52:02     (อ่าน 1,906 ครั้ง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 23 ราย
 
แบ่งเป็น ข้าราชการ จำนวน 15 ราย ได้แก่
คณะเกษตรศาสตร์
1. นางกัลยา ธีระพงษ์ธนากร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ
2.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ สิงห์ทองลา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี ชูประภาวรรณ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. นายสาธิต พสุวิทยกุล ตำแหน่งอาจารย์
5. รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
(อยู่ระหว่างเสนอขอต่อเวลาราชการ)
 
คณะเภสัชศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 
คณะวิทยาศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานินทร์ นุตโร ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
9. นายปรีชา บุญทำนุก ตำแหน่งบุคลากร ระดับชำนาญการ
10. รองศาสตราจารย์ศุภกร ภู่เกิด ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
11. นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ ตำแหน่งอาจารย์
12. รองศาสตราจารย์เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
 
สำนักงานอธิการบดี
13. นางวัชรี หาทองคำ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ
14. นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
 
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย
คณะบริหารศาสตร์
15. นายณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา ตำแหน่งอาจารย์
 
คณะพยาบาลศาสตร์
16. นางสาวเพชรตะวัน ธนะรุ่ง ตำแหน่งอาจารย์
 
ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 ราย
คณะเกษตรศาสตร์
17. นายพันธ์ คำพันธ์ ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ 1
18. นายอุดร ทามาดาน ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ 2
19. นายแสวง เรืองวัน ตำแหน่งพนักงานการเกษตร ระดับ 3
 
สำนักงานอธิการบดี
20. นายอุทัย วงมั่น ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
 
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ราย
สำนักงานอธิการบดี
21. นายทวีชัย จันดีปุน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
22. นายลำพูล จำปาจูม ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
23.นายนิพนธ์ พวงผกา ตำแหน่งพนักงานทั่วไปSDG Hashtag :