มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ โชว์...ผลงานร่วมปลูกจิตสำนึกลดการใช้พลาสติก ชนะ การประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 20 สิงหาคม 2564 , 10:58:02     (อ่าน 922 ครั้ง)  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ โชว์...ผลงานร่วมปลูกจิตสำนึกลดการใช้พลาสติก

ชนะ “การประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

------------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกษศิรินทร์  เถระวัลย์ และ นางสาวญาติมา  ภูรินพรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา รับเงินรางวัลจำนวน 10,000.- บาท พร้อมโล่รางวัลจาก นายอดิศร  นุชดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสร้างสรรค์ผลงาน “Hug Rubber Bag” เข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” แบ่งเป็นระดับมัธยมหรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน  54 ผลงาน จัดขึ้นโดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้ทำพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในระดับต่าง ๆ โดยมี นายไพฑูรย์  บุญสุขวีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี เป็นประธานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ด้วย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณทางกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดจัดโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีมาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตะหนักถึงปัญหาการใช้พลาสติก ลดการใช้พลาสติก และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามที่มีการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งผลงานบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติในระยะเวลาที่เหมาะสม ในต้นทุนที่ยอมรับได้ เพื่อรองรับการผลิตกล้าไม้ของกรมป่าไม้จำนวนมากในอนาคต แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการปฏิบัติการตามมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ณ กรมป่าไม้ได้ จึงได้จัดให้มีพิธีการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ให้แก่นางสาวเกษศิรินทร์  เถระวัลย์ และ นางสาวญาติมา  ภูรินพรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของเรา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

          นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิทยาศาสตร์ที่ นางสาวเกษศิรินทร์  เถระวัลย์  นางสาวญาติมา  ภูรินพรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียงในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิทยาศาสตร์

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยียางฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ