มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ ม.อุบลฯ 1 ใน 10มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TISC) ส่งเสริมนักวิจัยและผู้ประกอบการ เชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 สิงหาคม 2564 , 12:52:27     (อ่าน 915 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 ในสถาบันการศึกษา 10แห่ง ลงนาม MOU ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) ตั้งเป้าหมายให้คนไทยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรและนวัตกรรมมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยยกระดับสินค้าและบริการทัดเทียมประเทศคู่ค้าต่างชาติ โดยมี นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษา 10แห่ง ในส่วนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีเป็นผู้ลงนาม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นพยาน ลงนามบันทึกผ่านทาง Video Conferenceเมื่อวันที่ 13สิงหาคม 2564ที่ผ่านมา

            โครงการเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Support Center: TISC) เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมกลุ่มผู้สร้างสรรค์และกลุ่มผู้ใช้งานสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ TISC นอกจากมุ่งสร้างเครือข่ายส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังมีการให้คำปรึกษา วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจ เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ประกอบการ อันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จึงเป็นที่มาของการทำความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสถาบันการศึกษา 10แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยทักษิณ

          นับเป็นอีกหนึ่ง พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยความร่วมมือกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่สำคัญของวงการทรัพย์สินทางปัญญาไทยในการสร้างนักประดิษฐ์และนักวิจัย ที่มีคุณภาพ สร้างผลงานสิทธิบัตรและนวัตกรรมของไทยที่มีมูลค่า พร้อมสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการซื้อ-ขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และที่สำคัญเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันการศึกษาจะสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อวงการทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจของไทย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา / ข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :