มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 4 สิงหาคม 2564 , 11:02:52     (อ่าน 1,347 ครั้ง)            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2564(ลับ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย ดังนี้

            1. นายพิสิทธิ์ กอบบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

            2. นายปุริม จารุจำรัส พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563

          3. นายณฐพล  ทองปลิว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

          4. นางสาวเกษร สายธนู พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564

          5. นางสาวรจนา  คำดีเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563  
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :