มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัดมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 20 ทุน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 , 11:46:24     (อ่าน 1,098 ครั้ง)              สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ และ นางสาวมะลิวัลย์  สินน้อย รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 20ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ซึ่งมีสมาชิกเข้ารับมอบทุนในครั้งนี้ ณ หน้าห้องสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ได้พิจารณาจัดสรรเงินทุนสวัสดิการ หมวดทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือบุตรสมาชิก โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการศึกษา พิจารณาตามหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี กิจกรรมเด่น โดยแบ่งเป็น 4ระดับ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และระดับปริญญาตรีหรือ ปวส. รวมทั้งสิ้น 20ทุนๆละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุตรสมาชิก ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ยังมีโครงการช่วยเหลือสมาชิก อาทิ โครงการพักชำระหนี้ โครงการเสริมสร้างอาชีพเแก่สมาชิก และช่วยเหลือสวัสดิการในด้านต่างๆ เป็นต้น

            นายธวัชชัย พันธ์จำปา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สำนักวิทยบริการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรับ หนึ่งในตัวแทนผู้เข้ารับทุนฯ กล่าวขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ที่เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมด้านการออม การสร้างรายได้ผ่าน โครงการอบรมหลักสูตรต่างๆแก่สมาชิกนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก และครอบครัวได้เป็นอย่างดี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :