มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 มกราคม 2564 , 12:02:31     (อ่าน 1,841 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจำภาค

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

 

           เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-๑๙) ได้มีคำสั่ง ที่๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด รวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงสูงสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นสมควรที่จะกำหนดแนวปฏิบัติในการสอบประจำภาค ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ อธิการบดี จึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตร หรือได้รับการโอนย้ายมาศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

“กรรมการคุมสอบ” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ควบคุม ห้องสอบวิชาใดวิชาหนึ่งของการสอบ ให้เป็นไปตามด้วยความเรียบร้อย

“การสอบ” หมายความว่า การสอบกลางภาค ปลายภาค หรือกระบวนการสอบอื่น ๆ
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ

“ผู้เข้าสอบ” หมายความว่า นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายชื่อและมีสิทธิ์สอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย

“กรรมการกลาง” หมายความว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ประสานงานการจัดทำข้อสอบ ดำเนินการสอบ จัดพิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบ เพื่อบรรจุซองข้อสอบ เขียนผังผู้เข้าสอบ รับ-ส่งข้อสอบ
และกระดาษคำตอบให้กรรมการคุมสอบ

“ชุดข้อสอบ” หมายความว่า ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ใบลงชื่อผู้เข้าสอบ

ข้อ ๔ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศฉบับนี้

 

ข้อ ๕ ผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ และกรรมการกลางให้ปฏิบัติตนก่อนและระหว่างอยู่ในอาคารสอบ ดังนี้

           (๑) ให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคารสอบและขณะอยู่ในอาคารสอบ

           (๒) ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้

           (๓) ตรวจวัดอุณหภูมิณ จุดที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียม และให้ปฏิบัติตามผลการตรวจ ดังนี้

(ก) ผู้ที่ตรวจวัดและมีอุณหภูมิไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้สามารถเข้าอาคารสอบได้

(ข) ผู้ที่ตรวจวัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้นั่งพักรอประมาณ ๑๐ นาที เพื่อรับการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้ง หากยังพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ให้กรอกรายละเอียดลงใน “แบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าอาคารสอบ” ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้และให้เดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยละเอียดอีกครั้ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หากกรรมการคุมสอบผู้ใด มีผลการตรวจตาม (๓) (ข) ให้กรรมการคุมสอบผู้นั้นแจ้งกรรมการกลางเพื่อจัดหากรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่แทน

           ให้ผู้เข้าสอบที่มีผลการตรวจตาม (๓) (ข) นำแบบฟอร์มคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าอาคารสอบ
และใบรับรองแพทย์ยื่นต่อคณบดีที่ผู้เข้าสอบสังกัด เพื่อขอเข้าสอบชดเชยตามที่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด

 

ข้อ ๖ สิทธิและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ มีดังต่อไปนี้

           (๑) ผู้เข้าสอบปลายภาคจะต้องมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาเรียนทั้งหมด หรือตามที่กำหนดในรายวิชานั้น ๆ และต้องไม่ถูกลงโทษตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย

           เวลาเรียนในรายวิชาสำหรับการสอบกลางภาคให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่วิชานั้นสังกัดอยู่

           ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และห้องสอบของแต่ละรายวิชาได้ที่ระบบ REG (www.reg.ubu.ac.th) และตรวจสอบเลขที่นั่งสอบก่อนเข้าห้องสอบตามที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้

           (๒) ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ที่กำหนดไว้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และนั่งตามเลขที่นั่งสอบตามที่กรรมการกลางได้จัดไว้ให้ หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าขาดสอบ

           กรณีที่ผู้เข้าสอบลงทะเบียนเรียนและไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าห้องสอบได้
ตามตารางสอบของรายวิชานั้น โดยให้นั่งต่อท้ายผู้เข้าสอบคนสุดท้าย และใช้ข้อสอบและกระดาษคำตอบสำรองหรือตามที่คณะกรรมการกลางกำหนด

           (๓) ให้ผู้เข้าสอบสแกนQR Codeเพื่อลงชื่อเข้าห้องสอบ ณ จุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบท่านอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตร

           กรณีผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ผู้เข้าสอบสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการและมีรูปถ่าย หรือใบอนุญาตเข้าห้องสอบหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกรรมการกลางแทนได้         

           (๔) หากผู้เข้าสอบไม่สามารถลงชื่อเข้าสอบโดยการสแกนQR Codeได้ ให้แจ้งเลขที่นั่งสอบ
ต่อกรรมการคุมสอบพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น
ที่ออกโดยทางราชการและมีรูปถ่าย หรือใบอนุญาตเข้าห้องสอบหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยกรรมการกลาง เพื่อแทนการลงลายมือชื่อและอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

           (๕) ผู้เข้าสอบต้องได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบจากกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และเข้าตามประตูที่กรรมการคุมสอบกำหนด โดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบท่านอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตร แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินสามสิบนาทีหลังจากเริ่มเวลาสอบ

           (๖) ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด

           กรรมการคุมสอบมีสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง

           (๗) ให้ผู้เข้าสอบสามารถนำอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการสอบของตนเองเข้าห้องสอบได้
เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

           ไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับการสอบทุกชนิดจากผู้เข้าสอบอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ

           (๘) ห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสารใด ๆ ไม้บรรทัดที่มีสูตร เครื่องคำนวณหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันเข้าห้องสอบ เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้อนุญาตไว้
ในข้อสอบ

           (๙) ให้ผู้เข้าสอบปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดระหว่างการสอบ เว้นแต่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษทางการแพทย์เพื่อช่วยในการดำรงชีวิต เช่น เครื่องช่วยการได้ยินหรือการมองเห็น เป็นต้น

           (๑๐) ให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อ นามสกุล เลขรหัสประจำตัวนักศึกษา และข้อความอื่นตามที่กำหนด
ลงบนข้อสอบ และกระดาษคำตอบหรือสมุดคำตอบให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนก่อนทำข้อสอบ

           (๑๑) ห้ามผู้เข้าสอบแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริต หรือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบอื่นคัดลอกคำตอบของตน รวมถึงการพูดคุย ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอื่น

           (๑๒) ห้ามผู้เข้าสอบรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องสอบ

           (๑๓) หากผู้เข้าสอบต้องการสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้เข้าสอบขอจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น  

           (๑๔) ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้วสี่สิบห้านาที นับตั้งแต่สัญญาณเริ่มทำข้อสอบจากกรรมการคุมสอบ

           หากผู้เข้าสอบต้องการออกจากห้องสอบชั่วคราวเพื่อทำกิจธุระส่วนตัวที่จำเป็นอย่างยิ่งอาจกระทำได้ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อนและให้อยู่ในความดูแลของกรรมการคุมสอบ

           (๑๕) ในกรณีผู้เข้าสอบต้องการส่งข้อสอบและสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลา
ที่กำหนดไว้ และให้นำกระดาษคำตอบและข้อสอบนำส่ง ณ จุดที่กรรมการคุมสอบกำหนด และให้ผู้เข้าสอบออกจากบริเวณห้องสอบทันทีภายหลังจากกรรมการคุมสอบตรวจสอบการลงชื่อ นามสกุล เลขรหัสประจำตัวนักศึกษา และข้อความอื่นตามที่กำหนดลงบนข้อสอบ และกระดาษคำตอบหรือสมุดคำตอบถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่นที่กำลังสอบอยู่

           (๑๖) เมื่อกรรมการคุมสอบให้สัญญาณหมดเวลาสอบให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบ วางปากกาและดินสอทันที แล้วให้นำส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบ ณ จุดที่กรรมการคุมสอบกำหนด ถ้าผู้เข้าสอบมีสมุดคำตอบเพิ่มเติมให้สอดไว้ในสมุดคำตอบเล่มแรก ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบท่านอื่นอย่างน้อย หนึ่งเมตร

           (๑๗) ผู้เข้าสอบต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบ หากไม่ปฏิบัติตาม
ถือว่าทุจริตหรือส่อการทุจริต โดยผู้เข้าสอบต้องลงชื่อรับสภาพในรายงานที่จัดทำโดยกรรมการคุมสอบ

           (๑๘) หากผู้เข้าสอบถูกสงสัยว่าส่อเจตนาทุจริตหรือฝ่าฝืนประกาศนี้ ผู้เข้าสอบจะถูกดำเนินการ
ตามข้อ ๗ (๑๔) ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบสามารถทำการสอบจนแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

 

  ข้อ ๗ ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ มีดังต่อไปนี้

           (๑) ให้กรรมการคุมสอบรายงานตัวต่อกรรมการกลางที่ประจำแต่ละอาคารพร้อมแสดงบัตรประจำตัว และลงชื่อปฏิบัติงาน รับชุดข้อสอบและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมรับอุปกรณ์ประจำห้องสอบ ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่าสามสิบนาที โดยต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนลงลายมือชื่อ

           กรณีที่กรรมการคุมสอบได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่แทน ให้แสดงใบมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบต่อกรรมการกลาง ทั้งนี้ กรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติหน้าที่แทนต้องมีรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด หากไม่แสดง
ใบมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบ กรรมการกลางจะไม่อนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

           ในวันปฏิบัติหน้าที่หากกรรมการคุมสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย แต่สามารถหากรรมการคุมสอบที่ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ให้กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนแจ้งกรรมการกลาง
ณ กองอำนวยการ เพื่อกรอกแบบฟอร์มปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และนำเสนอ
รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเป็นรายกรณี

           (๒) ให้กรรมการคุมสอบแจกข้อสอบและกระดาษคำตอบโดยให้เลขที่ข้อสอบตรงกับเลขที่นั่งสอบ หากข้อสอบไม่ระบุเลขที่ให้กรรมการคุมสอบแจกตามเลขที่นั่งสอบ

           (๓) ให้กรรมการคุมสอบตรวจการแต่งกายของผู้เข้าสอบให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยกำหนด และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบได้ก่อนเริ่มเวลาสอบไม่เกินสิบห้านาที ตามประตูทางเข้าที่กรรมการ
คุมสอบกำหนดพร้อมทั้งแจ้งการลงชื่อเข้าสอบด้วยการสแกน QR Code ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบท่านอื่นอย่างน้อยหนึ่งเมตร

           กรณีผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ผู้เข้าสอบสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการและมีรูปถ่าย หรือใบอนุญาตเข้าห้องสอบหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกรรมการกลางแทนได้

           (๔) หากผู้เข้าสอบไม่สามารถลงชื่อเข้าสอบด้วยการสแกนQR Codeได้ ให้กรรมการคุมสอบเขียนข้อความว่า “เข้าสอบ” ลงในช่อง “ลายมือชื่อ” ในใบรายงานรายชื่อผู้เข้าสอบด้วยหมึกสีน้ำเงิน

           กรณีที่กรรมการคุมสอบไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบตาม (๓) และ (๔)
ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบด้วยการพิจารณาจากบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกโดยทางราชการและมีรูปถ่าย หรือใบอนุญาตเข้าห้องสอบหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยกรรมการกลาง และให้ทำเครื่องหมาย “ü” ลงในช่อง “ลายมือชื่อ” ในใบรายงานรายชื่อผู้เข้าสอบด้วยหมึกสีน้ำเงิน

           (๕) ให้กรรมการคุมสอบประกาศให้ผู้เข้าสอบนั่งตามเลขที่นั่งสอบและห้องสอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

           กรณีที่ผู้เข้าสอบลงทะเบียนเรียนและไม่มีรายชื่อเข้าสอบ ให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าห้องสอบได้
ตามตารางสอบของรายวิชานั้น โดยให้นั่งต่อท้ายผู้เข้าสอบคนสุดท้าย และใช้ข้อสอบและกระดาษคำตอบสำรองหรือตามที่คณะกรรมการกลางกำหนด

           (๖) ให้กรรมการคุมสอบประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบข้อปฏิบัติตามประกาศนี้ และประกาศเตือนมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก่อนเริ่มเวลาสอบ

           (๗) เมื่อเริ่มเวลาสอบให้กรรมการคุมสอบประกาศแจ้งให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงในกระดาษคำตอบให้ครบตามรายละเอียดของข้อสอบกำหนด

           (๘) กรรมการคุมสอบต้องไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาสายเกินสามสิบนาทีเข้าห้องสอบ และให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบที่ลงชื่อด้วยการสแกน QR Codeตามเอกสารรายงานการเข้าห้องสอบของผู้เข้าสอบที่ได้รับจากกรรมการกลางพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

           กรรมการคุมสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อตามวรรคหนึ่งผ่าน Application โดยการสแกน
QR Code ที่จัดเตรียมไว้ให้

           ถ้ามีผู้ขาดสอบให้เขียนข้อความว่า “–ขาดสอบ–” ลงในช่อง “ลายมือชื่อ” ของผู้ที่ขาดสอบในใบรายงานรายชื่อผู้เข้าสอบด้วยหมึกสีแดง

           (๙) ในกรณีที่มีผู้ขาดสอบให้กรรมการคุมสอบดำเนินการเก็บข้อสอบและสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบหลังเริ่มเวลาสอบสามสิบนาที

           (๑๐) กรรมการคุมสอบอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้หลังจากเริ่มเวลาสอบไปแล้ว
สี่สิบห้านาที

           (๑๑) กรรมการคุมสอบห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงงดการทำกิจกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดการทุจริตหรือรบกวนผู้เข้าสอบ เช่น พูดคุยเสียงดัง การใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสื่อสังคมออนไลน์ ทำงานส่วนตัว อ่านหนังสือ เป็นต้น ในระหว่างคุมสอบเว้นแต่
มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

           (๑๒) ให้กรรมการคุมสอบเดินสอดส่องตรวจดูความเรียบร้อยเพื่อป้องกันการทุจริตในระหว่าง
การสอบ

           (๑๓) กรรมการคุมสอบต้องไม่วิพากษ์ข้อสอบหรืออธิบายใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบ เว้นแต่จะได้รับแจ้งจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

           (๑๔) หากกรรมการคุมสอบสงสัยว่าผู้เข้าสอบส่อเจตนาทุจริตหรือฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้กรรมการ
คุมสอบ บันทึกในแบบฟอร์ม “แบบรายงานผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัย กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19)” พร้อมหลักฐานและให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อรับสภาพ โดยมีกรรมการคุมสอบอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อกำกับในแบบฟอร์ม แล้วเสนอต่อกรรมการกลางเพื่อดำเนินการต่อไปตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           ทั้งนี้ กรรมการคุมสอบต้องให้ผู้เข้าสอบทำการสอบจนแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

           (๑๕) หากผู้เข้าสอบต้องการออกจากห้องสอบชั่วคราวเพื่อทำกิจธุระส่วนตัวที่จำเป็นอย่างยิ่ง    
ให้กรรมการคุมสอบติดตามและดูแลผู้เข้าสอบระหว่างทำกิจธุระส่วนตัวจนแล้วเสร็จ

           ทั้งนี้การดำเนินหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ ตาม (๑๔) และ (๑๕) จะต้องมีกรรมการคุมสอบอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการคุมสอบทั้งหมด

           (๑๖) กรรมการคุมสอบต้องประกาศเวลาให้ผู้เข้าสอบทราบก่อนหมดเวลาสอบห้านาที และให้สัญญาณหมดเวลาสอบเพื่อให้ผู้เข้าสอบหยุดทำข้อสอบ วางปากกาหรือดินสอ และให้กรรมการคุมสอบเดินเก็บข้อสอบและสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบให้เรียบร้อย จึงอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้

           (๑๗) ให้กรรมการคุมสอบกำหนดจุดส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบ และควบคุมกำกับการส่งกระดาษคำตอบและข้อสอบ ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบอย่างน้อยหนึ่งเมตร

           (๑๘) ให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบความครบถ้วนข้อมูลผู้เข้าสอบในกระดาษคำตอบ รวบรวมและนับจำนวนข้อสอบ สมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบทั้งหมดให้ครบถ้วน โดยเรียงลำดับหมายเลขที่นั่งสอบของผู้เข้าสอบจากน้อยไปหามาก แล้วบรรจุใส่ในซองเดิมพร้อมกรอกข้อความหน้าซองชุดข้อสอบและลงลายมือชื่อหน้าซองให้เรียบร้อย สำหรับข้อสอบและสมุดคำตอบหรือกระดาษคำตอบที่ไม่ได้ใช้ ให้บรรจุไว้ในซองเดิมหรือซองชุดข้อสอบซองสุดท้ายกรณีที่มีซองชุดข้อสอบหลายซอง และนำส่งซองชุดข้อสอบต่อกรรมการกลางพร้อมลงลายมือชื่อส่งชุดข้อสอบ

           หากกรรมการคุมสอบพบว่ากรรมการคุมสอบร่วมไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม ให้กรรมการคุมสอบทำบันทึกลงใน “แบบรายงานกรรมการคุมสอบที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)”แล้วเสนอต่อกรรมการกลาง
เพื่อดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ข้อ๘ ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการกลาง มีดังต่อไปนี้

           (๑) เตรียมชุดข้อสอบและอุปกรณ์ประจำห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่าสี่สิบห้านาที

           (๒) นำส่งชุดข้อสอบต่อกรรมการคุมสอบตามข้อ ๗ (๑) โดยให้กรรมการคุมสอบลงชื่อรับข้อสอบ
ในใบลงชื่อปฏิบัติหน้าที่และรับส่งข้อสอบ

           (๓) ให้กรรมการกลางนำเอกสารรายชื่อผู้เข้าสอบที่ลงชื่อด้วยการสแกน QR Codeผ่าน Applicationที่มหาวิทยาลัยกำหนดต่อกรรมการคุมสอบ ณ ห้องสอบเพื่อใช้ตรวจสอบการลงชื่อของผู้เข้าสอบและลงนามรับรองภายหลังเวลาเริ่มสอบสามสิบนาที

           (๔) ให้กรรมการกลางรายงานต่อคณะสังกัดของกรรมการคุมสอบที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเริ่มเวลาสอบยี่สิบนาที เพื่อติดตามหรือจัดหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบแทน

           (๕) ให้กรรมการกลางออกใบอนุญาตเข้าห้องสอบหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อนุญาตให้เข้าห้องสอบสำหรับผู้เข้าสอบที่ไม่มีบัตรประจำตัวใดเลย

           (๖) ให้กรรมการกลางรับซองชุดข้อสอบคืนจากกรรมการคุมสอบ พร้อมให้กรรมการคุมสอบ
ลงลายมือชื่อส่งซองชุดข้อสอบในใบลงชื่อรับ-ส่งข้อสอบ และนำส่งให้กรรมการรับ-ส่งชุดข้อสอบเพื่อนำส่งคืนคณะสังกัดวิชาในวันถัดจากวันสอบหนึ่งโดยวันเว้นวันหยุดราชการ โดยการรับหรือส่งข้อสอบให้กรรมการ   
ที่เกี่ยวข้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้

           ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถรับซองชุดข้อสอบคืนได้ด้วยตนเองในวันที่  
จัดสอบจากกรรมการกลางโดยตรง

           (๗) ให้กรรมการกลางตรวจสอบ “แบบรายงานผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประจำภาคของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)” พร้อมหลักฐานจากกรรมการคุมสอบ โดยต้องมีลายมือชื่อของผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบอย่างน้อยสองคน แล้วเสนอต่อคณบดีที่ผู้เข้าสอบสังกัด
เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย เรื่องวินัยนักศึกษา  

           (๘) ให้กรรมการกลางบันทึกและจัดทำรายงานบันทึกรายละเอียดการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
ของกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบ ต่อประธานกรรมการดำเนินการสอบภายในเจ็ดวัน หลังวันสุดท้าย
ของการสอบตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๙ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่ง หรือหลักเกณฑ์

เพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้ ตลอดจนมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้

           กรณีที่อธิการบดีเห็นว่าปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้เรื่องใด สมควรให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ให้อธิการบดีเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

           คำวินิจฉัยของอธิการบดี หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

                ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา )

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1


SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :