มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
  สรรหาอธิการบดี    นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่(ฉบับที่ ๑)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 มกราคม 2564 , 13:45:22     (อ่าน 3,295 ครั้ง)  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑)

          ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ได้มีคำสั่ง
ที่๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุด รวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงสูงสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดมาตรการในการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน ดังนี้

          ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๑๔ ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้
และให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้แทน

การจัดการเรียนการสอน

          ข้อ ๒ ให้เลื่อนการสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากเดิมวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ไปเป็นวันที่ ๑๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

          ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ ๔-๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ให้นักศึกษาที่จะเข้าสอบ ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด และงดการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัว
เป็นจำนวนมาก

          ข้อ ๓ ระหว่างวันที่ ๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ทุกรายวิชา ทั้งนี้หากมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้คณบดีพิจารณาอนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นรายกรณี โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ

การปฏิบัติตนของนักศึกษา และบุคลากร

          ข้อ ๔ ให้นักศึกษาหรือบุคลากร ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร (เขตหนองแขม เขตบางพลัด และเขตบางขุนเทียน) จังหวัดนนทบุรี (อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางบัวทอง) จังหวัดนครปฐม (อำเภอ
นครชัยศรี อำเภอกำแพงแสน และอำเภอบางเลน) จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือคณบดีทราบและรายงานตัวตลอดจนข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเร็วที่สุด ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official lineงานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsiเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และให้กักตัวเองในที่พักอาศัย (Home Quarantine)เป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่กลับมาจากท้องที่ดังกล่าวและถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรค

          ทั้งนี้หากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีคำสั่งหรือประกาศกำหนดพื้นที่เสี่ยงสูงเพิ่มเติม ให้ถือว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ตามวรรคหนึ่งด้วยในกรณีที่บุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในอาคารที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัย มีความจำเป็นที่ต้องกักตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วัน ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการจัดเตรียมจัดสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine)

        สำหรับบุคลากรที่กักตัวเองในที่พักอาศัยข้างต้น ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณากำหนดรูปแบบการทำงานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ

          ข้อ ๕ ให้บุคลากร หรือนักศึกษา ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคสูง นอกเหนือจากข้อ ๔ ให้รายงานตัวตลอดจนข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเร็วที่สุด ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official lineงานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsiเพื่อดำเนินการสอบสวนโรค และปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรค

          ข้อ ๖ ให้นักศึกษาและบุคลากร งดการเดินทางข้ามเขตจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางให้ยื่นเรื่องขออนุมัติ อนุญาต ตามลำดับชั้นจนถึงอธิการบดี โดยแสดงเหตุผลและความจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทาง ให้บุคลากรหรือนักศึกษา รายงานตัวตลอดจนข้อมูลการเดินทางต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๓๕๓๙๐๙ ต่อ ๗๐๔๘-๕๐ หรือผ่านทาง Official lineงานควบคุมโรค รพ.ม.อุบลฯ ID Line : @935qxcsiก่อนการเดินทาง และภายหลังจากเดินทางกลับ
โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรค

          ข้อ ๗ ให้นักศึกษาและบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก ที่มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing)

มาตรการควบคุมเพื่อเฝ้าระวังโรคภายในมหาวิทยาลัย

          ข้อ ๘ การจัดกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เลื่อน หรืองดการจัดกิจกรรม หรือใช้รูปแบบออนไลน์ทดแทน เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้รองอธิการบดี หรือคณบดีที่กำกับดูแล
เสนอแผนปฏิบัติการต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติ และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลหรือทางราชการหรือมหาวิทยาลัยกำหนดโดยเคร่งครัด

          ข้อ ๙ ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการยกระดับมาตรการในอนาคต เช่น การทำงานในรูปแบบ Work FromHomeระบบการประชุม และระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

         ข้อ ๑๐ ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค
โดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารจัดให้มีการเข้าออกอาคารทางเดียว อนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้นจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าออกพื้นที่อาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้งานร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา การจัดการขยะ การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ

        ข้อ ๑๑ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยควบคุม เฝ้าระวัง และสอบสวนโรค ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศนี้ และเป็นหน่วยงานที่ประสานการปฏิบัติงานกับจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        ข้อ ๑๒ ให้นักศึกษาและบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดี กำชับ ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่งโดยเคร่งครัด

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

                      ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1