มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดอบรม หลักสูตรการรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง. แก่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 มกราคม 2563 , 15:25:10     (อ่าน 1,110 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดอบรม

หลักสูตรการรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง. แก่ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สน

                 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง. โดยมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร บุคลากร และคณะวิทยากรภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                โดย การอบรมแบ่งออกเป็น สองรุ่น ใช้เวลาการอบรมรุ่นละ 1 วัน ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และอำนาจ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ,ความสำคัญของเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ,วิธีการและแนวทางการมีส่วนร่วมในการรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจที่สำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของการปกป้องดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐรวมทั้งเข้าใจแนวทางการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
SDG Hashtag :