มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ หนุนโรงเรียนเครือข่ายฯ สร้างสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดผลงาน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 มกราคม 2563 , 13:36:44     (อ่าน 849 ครั้ง)             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำกับติดตามการดำเนินโครงการของเครือข่ายฯ การสร้างสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประกวดผลงาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการผ่านการเรียนรู้โดยใช้STEM Education บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลิตสื่อวีดิทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้ นำเสนอ และประกวดผลงาน โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าสถานศึกษา ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 270 คน จาก 21 โรงเรียนเข้าร่วม ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

            ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพี่เลี้ยง ภายใต้นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนำองค์ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของสถานศึกษาและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต โดยตลอดปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านวิชาการผ่านการเรียนรู้โดยใช้STEM Education บูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้สอดแทรกทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียน อาทิเช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะทางเทคโนโลยี การปลูกฝังด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น เมื่อครูและนักเรียนได้รับการอบรมแล้ว การถ่ายทอดผลจากการอบรม โดยการนำเสนอผลงานนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้เห็นความสำเร็จและความก้าวหน้าของโรงเรียนโดยเฉพาะการนำเสนอสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง และเปิดกว้างในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแผนในการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างเหมาะสม โดยได้จัดการอบรมการสร้างสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์แก่คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างสื่อวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอผลงานของสถานศึกษาในเวทีการประกวดผลงานโครงการต่อไป

         ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองบริการการศึกษา จึงจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสื่ออย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ” การนำเสนอผลงานวีดิทัศน์ และการประกวดผลงานของโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาผลิตสื่อการนำเสนอและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผลรางวัลประกวด ผลงานสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้

                 STEM ด้านการเกษตร  Best Presentation ประเภทภาษาไทย  ได้แก่ โรงเรียนจิกดู่วิทยา

                 STEM ด้านการเกษตร  Best Presentation ประเภทภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

                 STEM ด้านวิทยาศาสตร์ Best Presentation ประเภทภาษาไทย ได้แก่ โรงเรียนนาวังวิทยาและโรงเรียนนายมพิทยาคม

                 STEM ด้านวิศวกรรมศาสตร์  Best Presentation ประเภทภาษาอังกฤษ ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม

                 Best of STEM ได้แก่ โรงเรียนศรีแสงธรรม

                 Popular Vote  ได้แก่ โรงเรียนนาวังวิทยา

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดรับกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการดำรงชีวิต ตลอดจนมีสมรรถนะต่างๆ ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป

                                                                        เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว