มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อุบลฯ ผ่านเกณฑ์ประเมิน สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงษ์     วันที่ 8 มกราคม 2563 , 11:13:42     (อ่าน 1,633 ครั้ง)              สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ นำคณะกรรมการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่ เข้ารับเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พิจารณากลั่นกรอง ผ่านการประเมินประกาศเชิดชูเกียรติ จำนวน 68 สหกรณ์ทั่วประเทศ โอกาสนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีมอบใบประกาศ ให้กับสหกรณ์ 4 แห่ง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด โดยมีนายสุพจน์  วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด มีสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้นจำนวน 1,184 คน  กำหนดวิสัยทัศน์“เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง โปร่งใส มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืน”  ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ โครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 มุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบมีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินระดับกรม โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ได้ผลคะแนน 92.03 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก

           ทั้งนี้ การได้มาซึ่งใบประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาว ประจำปี 2561 ครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก และสถาบันการเงิน สร้างฐานที่มั่นคง ก้าวไกล มุ่งพัฒนาคุณภาพและชีวิตที่ดีแก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด “เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง โปร่งใส มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืน”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
SDG Hashtag :