มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            

โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 , 19:02:45     (อ่าน 1,165 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท – ป.เอก

----------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “อีสานเช้านี้”ผ่านทาง ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี) โดยมี ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมรายการและ นายสถาพร  เล็กโป้ ผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์“คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท – เอก” ซึ่งในระดับปริญญาโท จำนวน 6 สาขาวิชาเอกได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และในระดับปริญญาเอก จำนวน 3 สาขาวิชา ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลังจากเสร็จสิ้นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ โดยมีนายสถาพร  เล็กโป้ ผู้ดำเนินรายการให้เกียรติรับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

 

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายการ

ภาคต้น

ภาคปลาย

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

1. การสมัคร

   - สมัครทางระบบออนไลน์

 

11 ม.ค. – 10 เม.ย. 2562

 

22 เม.ย. - 15 พ.ค. 2562  

 

1 ก.ค.- 10 ก.ย. 2562

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 http://www.ubu.ac.th

- งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

- คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 

 

 

ครั้งที่ 1

ภายใน  11 ก.พ. 2562

ภายใน  26 พ.ค. 2562

ภายใน 11 ส.ค. 2562

   ครั้งที่ 2

   ภายใน  11 มี.ค. 2562

-

ภายใน 26 ก.ย. 2562

ครั้งที่ 3

ภายใน  23 เม.ย. 2562

-

-

3. สอบคัดเลือก และ/หรือ                  

   สอบสัมภาษณ์

 

 

 

ครั้งที่ 1

ภายใน 17 ก.พ. 2562

ภายใน 2 มิ.ย. 2562

ภายใน 18 .ค. 2562

ครั้งที่ 2

ภายใน 17 มี.ค. 2562

-

ภายใน 3 ต.ค. 2562

ครั้งที่ 3

ภายใน 28 เม.ย. 2562

-

-

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่

 http://www.ubu.ac.th

- งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า)

- คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 

 

 

ครั้งที่ 1

ภายใน 22 ก.พ. 2562

ภายใน 31 พ.ค. 2562

ภายใน 23 ส.ค.2562

ครั้งที่ 2

ภายใน 22 มี.ค. 2562

-

ภายใน 7 ต.ค.2562

ครั้งที่ 3

ภายใน 3 พ.ค. 2562

-

-

 

วิธีการรับสมัคร

1.  การสมัครสอบ  สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง http://www.entry.ubu.ac.th/new/qouta/4001.phpประจำภาคการศึกษาต้น ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 10 เมษายน 2562   ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่  22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2562  และประจำภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2562  (โดยจะยึดถือวันที่ที่ปรากฏในระบบการสมัครออนไลน์เป็นสำคัญ) พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุในข้อ 5 และพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าสมัครจำนวน เงิน 500บาทต่อหลักสูตร โดยท่านสามารถชำระเงิน ณ ธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดค่าสมัครทุกสาขา ทั่วประเทศ

2.  ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและสาขาวิชาก่อนสมัคร และส่งหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนทางระบบรับสมัครออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกให้ทราบภายหลัง ทางเว็บไซด์ http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp หรือตรวจสอบรายชื่อที่งานรับเข้าศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี