มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
แถลงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 มกราคม 2562 , 00:12:47     (อ่าน 1,697 ครั้ง)           

             ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียงตามลําดับตัวอักษร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2561 แล้ว

             สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ได้พิจารณารายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
   นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชมลิ้งค์ คลิ๊บการแสดงวิสัยทัศน์ http://www.youtube.com/watch?v=aQmtgeSdQSIรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1