มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
ม.อุบลฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา แก่ เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับยางพารา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 มกราคม 2562 , 13:45:14     (อ่าน 802 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา
แก่ เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับยางพารา 
 

          ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นลูกข่ายเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการดำเนินการโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยมี เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับยางพารา เข้าร่วมกว่า 70 คน

          ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้เชี่ยว ซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก ผศ.ดร.ชัยวุฒิ วัดจัง , ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ,อาจารย์ปราณี นุ้ยหนู และนักศึกษาจำนวน 4 ท่าน จากคณะวิทยาศาสตร์ ที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการภาคเช้าหัวข้อ “การทำน้ำยางข้นชนิดครีม” และภาคบ่ายหัวข้อ “การทดสอบสมบัติผลิตภัณฑ์ยางพารา” ใน วันที่ 19 มกราคม 2562

          อาจารย์เทพิญ  แก้ววรสูตร อาจารย์ประจำคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการหัวข้อ “สีและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากยางพารา” ส่วนภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม อาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์จากยางพารา”ใน วันที่ 20 มกราคม 2562

           ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เพื่อที่จะนำไปเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ เสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถเพิ่มมูลค่ายางพารา