มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
การแสดงวิสัยทัศน นโยบาย กรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปี ของผู้ตอบรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : อภิชาติ ธรรมแสง     วันที่ 24 มกราคม 2562 , 17:24:23     (อ่าน 924 ครั้ง)  คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย กรอบแนวคิดในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ของผู้ตอบรับการทาบทามเพื่อเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ตอบรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นผู้สมควรตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม AB อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ตอบรับการทาบทาม เรียงตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

1. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

4. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

บันทึกการแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย ของผู้ตอบรับการทาบทามที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1