มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ MOU บริษัท มาร์ส วัน จำกัด ด้านวิชาการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรเป็น Smart farmer ตามนโยบายของรัฐบาล


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 เมษายน 2567 , 23:12:29     (อ่าน 692 ครั้ง)  ม.อุบลฯ MOU บริษัท มาร์ส วัน จำกัด ด้านวิชาการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรเป็น Smart farmerตามนโยบายของรัฐบาล

-----------------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับบริษัท มาร์ส วัน จำกัดโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายกฤษณะ  ธรรมวิมล กรรมการบริหาร บริษัท มาร์ส วัน จำกัด เป็นผู้ลงนาม ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ นางสาวจิรวดี  ภูวนารถนุรักษ์ ผู้จัดการ บริษัท มาร์ส วัน จำกัด ลงนามเป็นสักขีพยานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมทำงานในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาและเพื่อศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืช ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ ให้ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาชาติได้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี 2  

           ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัท มาร์ส วัน จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันสนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนบุคลากรทั้งสองฝ่ายให้มีการฝึกอบรมทางวิชาการ การให้ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ ที่ใช้ในการวิจัย ให้คำปรึกษาเพื่องานวิจัยและพัฒนา และในการปฏิบัติงานจริง สนับสนุนความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย การพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตพืชแบบครบวงจรในโรงงานผลิตพืชควบคุมสภาพแวดล้อม (Plant factory) ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ซึ่งเป็นการบูรณาการงานวิจัยทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถตอบโจทย์การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจให้มีความรู้ สามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการผลิตพืชที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พัฒนาองค์ความรู้ที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นครัวของโลก และการยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้น หลักสูตรระดับปริญญา การทำวิจัยร่วมกัน และการพัฒนาอาจารย์ โดยในอนาคตทั้งสองฝ่ายอาจจะร่วมมือกันสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรด้านนี้ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะในเรื่องของเกษตรอัจฉริยะต่อไป สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2572

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานการศึกษาในกำกับของรัฐ มีภารกิจหลักในการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีความพร้อมด้านบุคคลากร เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ ให้มีทักษะความรู้ความชำนาญของวิชาชีพ และมีทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ (Soft skills) เพื่อให้มีความพร้อมทำงานในภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีนโยบายให้ความสำคัญในความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอันจะนำไปสู่การสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของประเทศ นับเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนา วิจัย และขยายผลเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Plant Factoryให้แก่ภาคการเกษตร และประชาชนที่สนใจ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับหน่วยงานตั้งแต่ระดับท้องถิ่นและสู่ระดับชาติ อันจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นครัวของโลก และการยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรให้เป็น Smart farmerตามนโยบายของรัฐบาล

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว     
Tag อื่นๆ :