มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะ น.ศ.สหกิจศึกษาก่อนปฏิบัติงานจริง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 มกราคม 2567 , 11:26:46     (อ่าน 471 ครั้ง)  ม.อุบลฯ เพิ่มทักษะ น.ศ.สหกิจศึกษาก่อนปฏิบัติงานจริง

 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

------------------------------------

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2566 – 2567 ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพโดยมี อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนจะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความสามารถของนักศึกษาสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ทั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีเป้าประสงค์ที่จะให้บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพพร้อมทำงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกำหนดที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมาตรฐานสากล (ISO)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน และเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอต่อไปตามลำดับ เพื่อพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ องค์ความรู้และมีทักษะปฏิบัติด้านสหกิจศึกษา สหกิจศึกษาสู่ความสำเร็จทางอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน กฎหมายกับการทำงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอ การใช้โปรแกรม Microsoft Office การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา และต่อยอดแนวคิดการพัฒนาชิ้นงาน/โครงงาน Project การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาในอนาคต

             ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และมีความพร้อมตรงความต้องการของตลาดแรงงาน สู่โลกแห่งการทำงานจริงและเป็นบัณฑิตที่ “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน” สามารถปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ภายใต้ปรัชญาและวัตถุประสงค์สหกิจศึกษา “มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริง Real world Experience”

-------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ ภาพ งานมาตรฐานฯ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :