มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี MOU ทางวิชาการร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 มกราคม 2566 , 12:34:07     (อ่าน 787 ครั้ง)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

MOU ทางวิชาการร่วมกับ

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

-------------------------------

                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายมาโมรุ  ชิโยโนบุ และ นายขจรศักดิ์  สุวัฒน์ธนากร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ นายไพศาล ประจันพาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงนามเป็นพยาน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานจริง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) ระหว่างกัน ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เรียกว่า “งานโครงการ” โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ และมีขอบเขตความร่วมมือทั้งสองฝ่ายตกลงจัดทำความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ภายใต้แนวทางการดำเนินการร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (Power Electronics) เพื่อสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างกัน และสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย โดยร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในรูปแบบการจัดฝึกอบรม สัมมนาประชุมวิชาการ เพื่อการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกัน เพื่อดำเนินงานโครงการให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ

                
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :