มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ อ.ม่วงสามสิบ ร่วมกับ จ.อุบลฯ โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นเมือง (Smart City)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 , 00:01:47     (อ่าน 1,022 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ร่วมยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ อ.ม่วงสามสิบ ร่วมกับ จ.อุบลฯ

 “โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นเมือง (Smart City)"

---------------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 โรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยงานภายใต้โครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่เป็นวิทยากรอบรม“โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นเมือง (Smart City)"กิจกรรม อบรมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมือง (Smart City) และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  (Smart City) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชินวัต  ทองปรีชา นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดการอบรมและ นายธนะรัชต์  สุภาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อขยายผลการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนภาคประชาชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกำนันที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

           ในนามผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวเกศกนก  ไกรษรวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ นางสาวรัชนก  พูลประดิษฐ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเป็นองค์คณะร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายอำเภอม่วงสามสิบ และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา หัวข้อ “แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมโยง แผนพัฒนาอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี 2566 – 2570 และบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วย GOVERNMENT SERVICE” และบรรยายประเด็นเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์และการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร วิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ ให้มีมาตรฐานสากล และเพื่อสร้างการรับรู้สู่สาธารณชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์อย่างเป็นทางการสำหรับโอกาสดี ๆ ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อีสานตอนล่าง 2 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ SME และ Startup ในพื้นที่ที่จะไม่ต้องยุ่งยากในการเดินทางอีกต่อไป และสำหรับผู้ประกอบการที่อยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองมาที่นี่ครบจบที่เดียว “เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ห้าง” โดยโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยงานภายใต้โครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีในการให้คำปรึกษาพร้อมสนับสนุนและผลักดัน “โครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นเมือง (Smart City)" ร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานีและทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน” โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน (Sharing the Future with the Community) ภายใต้พันธกิจการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพและยั่งยืนต่อไป

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ทีมวิทยากร โรงงานต้นแบบ ม.อุบลฯ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :