มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ ยกระดับการสื่อองค์กรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับสโมสรนักศึกษา


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 , 22:07:05     (อ่าน 1,005 ครั้ง)  ม.อุบลฯ ยกระดับการสื่อองค์กรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับสโมสรนักศึกษา

------------------------------------------

           เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ในนามคณะทำงานสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คณะทำงานสื่อสารภายนอก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมบอลรูม Cโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  ใจขาน หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารองค์กร ในการสร้างเครือข่ายบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะการถ่ายภาพในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างคลังภาพที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการสื่อสารองค์กร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนนักศึกษาจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สโมสรนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ และชมรมถ่ายภาพ ที่พร้อมใจกันเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

           สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารองค์กรสำหรับสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรพินทร์  ยืนยาว ผู้จัดการมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี นายสุวาฑิต  กุลทิต  ผู้ผลิตสื่ออิสระและผู้ผลิตส่วนภูมิภาคไทยพีบีเอส และ นางสาวสมพร  กิ่งมาลา ผู้ผลิตสื่ออิสระอดีตรีไรท์เตอร์ข่าวช่อง 8เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การเขียนข่าวน่าสนใจ การพาดหัวข่าว พร้อมปฏิบัติการ เทคนิคและกลยุทธ์การถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่อง พร้อมปฏิบัติการ การสร้างโปสเตอร์เพื่อนำเสนอและการสื่อสาร พร้อมปฏิบัติการ จากนั้น เป็นกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการในการเพื่อจัดทำสื่อภาพถ่าย โปสเตอร์และการเล่าเรื่อง การนำเสนอตัวตนความเป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการนำเสนอผลการปฏิบัติการ การให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำสื่อให้มีประสิทธิภาพ และการกำหนดแนวทางการสื่อสารองค์การผ่านชมรม UBU Youth Newsโดยมี ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ และ นางสาวมัณฑนา  เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา พร้อมทีมคณะทำงานสื่อสารองค์กรทั้ง 4 ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานสื่อสารภาพลักษณ์ คณะทำงานสื่อสารภายใน คณะทำงานสื่อสารภายนอก และคณะทำงานสื่อสารข้อมูล คอยอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม เนื่องจากโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานสื่อสารภายนอกที่มีความสำคัญต่อการสื่อสารองค์กรและเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563- 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีเป้าประสงค์ 4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลยุทธ์และมาตรการที่สำคัญในการยกระดับสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผ่านมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสื่อสารองค์กรในอนาคต ต่อไป

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :