มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
อธิการบดี ม.อุบลฯ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาทั้ง 5 ทีม ในโอกาสชนะการแข่งขันUBU R2M#9 ระดับมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 , 18:37:42     (อ่าน 1,147 ครั้ง)                  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบรางวัลให้กับนักศึกษาทั้ง 5 ทีม ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ชนะการแข่งขันUBU R2M#9 ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ “Research to Market: R2M #9” โดย หน่วยพัฒนาสตาร์ทอัพ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยทีมที่ชนะการแข่งขันได้แก่

1. ทีม General Gang(รางวัลชนะเลิศ)

- นางสาวจีระวรรณ ใจสัก การเงินและการลงทุน บริหารศาสตร์

- นางสาวนริศรา พุทธาสมศรี การเงินและการลงทุน บริหารศาสตร์

- นายศุภกร สุนา  การเงินและการลงทุน บริหารศาสตร์

- นายอภิชาติ สระทองจุดการจัดการธุรกิจ บริหารศาสตร์

- นายจิรัฎฐ์ กุรีวรรณ์ การจัดการธุรกิจ  บริหารศาสตร์

ดร.ดุสิต จักรศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษา

โจทย์งานวิจัย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด

ชื่อผลงานวิจัย : ไมโครเอนแคปซูเลชันน้ำมันดักแด้ด้วยวิธีการท้าแห้งแบบพ่นฝอย เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารฟังก์ชัน

 

2. ทีม Elec Tuk Truck (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)

- นางสาวกีรติกา บุญเพ็ง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

- นางสาวจิราภรณ์ พลจังหรีด  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

- นางสาวปพิชญา เดชะคำภู สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์

- นางสาวปภาวรินทร์ ทองอ่อน สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์

- นายกวีพงศ์ ธงงาม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์

ดร.ประชา คำภักดี อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย ชื่อผลงานวิจัย : EV Food Truck

 

3. ทีม TSUT (The Southeast University of Thailand)(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

- นางสาวปานไพลิน สุวรรณชัยรบ การจัดการธุระกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์

- นางสาวอริสรา นิลเพ็ชร การจัดการธุระกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์

- นางสาวดาวัล สุกันทา การจัดการธุระกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์

- นายธนธรณ์ แสนอินตา การจัดการธุระกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์   

- นางสาวอังคณา วงศาสนธ์ การจัดการธุระกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์

ดร.อรุณรัตน์ เศวตธรรม อาจารย์ที่ปรึกษา

โจทย์งานวิจัย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด

ชื่อผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ลดอาการเมาค้าง

 

4. ทีม TopTeam(รางวัลชมเชย)

- นางสาวอนัญพร ปานกล่ำ การบัญชี  บริหารศาสตร์

- นางสาววรัญญา สุนทรไชยา การตลาด บริหารศาสตร์

- นายทักษิณ เทพอาษา นิเทศศาสตร์  ศิลปศาสตร์

- นางสาวธนพร ชัยจักร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  บริหารศาสตร์

ดร.อนิรุธ  สืบสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษา

โจทย์งานวิจัย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด

ชื่อผลงานวิจัย : ไมโครเอนแคปซูเลชันน้ำมันดักแด้ด้วยวิธีการท้าแห้งแบบพ่นฝอย เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารฟังก์ชัน

 

5. ทีม Sonic-Tech(รางวัลชมเชย)

- นายเจตพล บัวที การจัดการธุรกิจ บริหารศาสตร์

- นางสาวรัชนีภรณ์ สืบสาว การจัดการธุรกิจ บริหารศาสตร์

- นายชรินรัตน์ บุตรสมัครนิติศาสตร์

- นายธนเดช ห้องแซง สาขาการเงินและการธนาคาร บริหารศาสตร์

ดร.อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

โจทย์งานวิจัย ดร.อนิรุธ สืบสิงห์

ชื่อผลงานวิจัย เครื่องล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างและฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิ้ลผสานกับอัลตราโซนิคควบคุมด้วย

เทคโนโลยี LOT

          ซึ่งทั้ง 5 ทีม จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ในระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสารคาม ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมในการนำผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างช่องทางในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการจับคู่ธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :