มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ผลงาน อจ.ม.อุบลฯ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ การบริหารสมอง ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 , 22:11:31     (อ่าน 2,564 ครั้ง)                ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ่งประดิษฐ์ สื่อการเรียนรู้ บริหารสมองชุด การส่งเสริมความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  เลขที่ 17431 ผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  สิงหาด  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์  สุริยา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการส่งเสริมความจำและป้องกันหรือชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้  และใช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  สิงหาด  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เจ้าของผลงาน กล่าวว่า นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การบริหารสมอง ชุด การส่งเสริมความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ มีลักษณะสำคัญแตกต่างจากเกมส์บริหารสมองทั่วไปมีหลักในการพัฒนานวัตกรรมโดยมีพื้นฐานของความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์ การออกแบบนวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมแนวคิดของทั้งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคมเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางการพยาบาลผู้สูงอายุที่สร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมส่งเสริมความจำ โดยการกระตุ้นการใช้ความคิด ด้วยการฝึกทักษะการใช้มือ เท้าและประสาทสัมผัสทั้ง 5ได้รับรู้ข้อมูลและเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ โดยทำอย่างต่อเนื่องจนเกิดการเชื่อมโยงของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมองส่วนต่างๆ ทำงานประสานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ให้การทำงานของสมองยังคงประสิทธิภาพดี แข็งแรง และชะลอความเสื่อม “สมองแข็งแรง” เช่นเดียวกับการออกกำลังร่างกาย

             นอกจากนี้ ในชุดเกมส์บริหารสมองโดยมี ดร.เกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ รองผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบการเล่นเกมส์กิจกรรมบริหารสมอง ชื่อเกมส์ “Forget me not ” หรือ เกมส์อย่าลืมฉัน เป็นเกมส์แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด ความจำ และสติปัญญา การออกกำลังสมองโดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทำกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยทำ เช่น การเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โปรแกรมแอพพลิเคชั่นต่างๆ อันเป็นวิธีการช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ  ได้แก่  1) เกมส์จับคู่ภาพเสริมสร้างความจำ ช่วยให้คิดเป็นระบบ เกิดการทำงานประสานงานกันระหว่างสมองซีกซ้ายและขวา ทำให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของความจำดีขึ้น  2) เกมส์จับผิดภาพเป็นการสังเกตรูปภาพช่วยพัฒนาการเซลล์สมองให้แข็งแรง และความสามารถในการจำให้ดีขึ้น 3) เกมส์เลือกสีจากตัวอักษรเกมส์ฝึกวิเคราะห์และเชื่อมโยงความคิด การกระตุ้นให้สมองต้องคิดอย่างรวดเร็ว 4) เกมส์บวกเลขผลไม้เป็นการคิดคำนวณโจทย์คณิตศาสตร์แบบง่าย ตัวเลขจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง 5) เกมส์จิ๊กซอรูปภาพเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสมองให้เกิดผลทางตรง มีการตัดสินใจ มีสมาธิและการวางแผนที่ดีขึ้น ทำให้สมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแอพพลิเคชั่น“Forget me not  การส่งเสริมความจำ การออกกำลังสมอง ป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ”ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เนต สามารถใช้งานได้ทันที และได้ผ่านการจดลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเลขที่ 362237

          นับเป็นอีกหนึ่งผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในโอกาส ครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 กรกฎาคม 2564

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :