มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2021 UBPHAR 2021 update on infectious diseases and pharmacotherapy


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 , 13:38:13     (อ่าน 848 ครั้ง)               ในระหว่างวันที่  8 - 9 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเภสัชศาสตร์จัดประชุมวิชาการ เรื่อง UBU pharmacy conference 2021 UBPHAR 2021 update on infectious diseases and pharmacotherapy โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการโอกาสนี้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดกาประชุม  ผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ณ ห้องประชุม คณะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            เพื่อให้ความรู้และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เน้นเรื่องโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่ อาทิเช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางการดูแลรักษาบริบาลผู้ป่วย และการใช้วัคซีน ซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง   โดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุน นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์, รศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทรสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ภก.ศุภชัย ติยวรนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อ.ดร.ภญ.บุณณดา ภมรปฐมกุล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ผศ.พญ. เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบด้วย  อ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล, ผศ.ดร.ภญ.น้องเล็ก คุณวราดิศัย,  อ.ดร.ภญ.วันนิศา ดงใต้,  อ.ดร.ภก.ศักดิ์สกล ปรัสพันธ์, อ.ภญ.กมลชนก จิตอารี ซึ่งทุกท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลบริบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในรูปแบบต่าง ๆ  จึงคาดได้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการในครั้งนี้  ผู้ร่วมประชุมจะได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานการให้บริการข้อมูลยาแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :