มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศิษย์เก่าเภสัชฯม.อุบลฯภก.ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร คว้ารางวัล เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564จากสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 , 17:01:38     (อ่าน 1,806 ครั้ง)           อีกหนึ่งความภูมิใจ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล “เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี 2564จากสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ซึ่งสมาคมฯกำหนดช่วงรับรางวัล ประมาณเดือนตุลาคม 2564

         ตามที่ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ได้คัดเลือกเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น สำหรับเภสัชกรที่ทำงานในวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรวิชาชีพ เพื่อแสดงให้ประชาชนได้ประจักษ์ถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรอุตสาหการที่มีต่อสังคม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงาน พร้อมประกาศเกียรติคุณรางวัล“เภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี 2564ให้แก่ นายศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร เภสัชกรชำนาญการ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 10 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

            เภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร หรือ “แชมพ์” ปัจจุบันรับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและการผลิตยาสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2550 และสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

             ด้านสาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ งานผลิตยาสมุนไพร งานคุ้มครองผู้บริโภค งานบริบาลเภสัชกรรม  ซึ่งเป็นวิทยากรบรรยาย การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างถูกต้อง ปลอดภัย สมเหตุผล อ้างอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัยทางคลินิก

          ในส่วนของผลงานรางวัล เภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร ซึ่งนับว่าเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นที่หลากหลาย ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย มากกว่า 30 รางวัล อาทิ 

รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา” ในงานประชุมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ปี 2552

รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง” ในงานประชุมวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ปี 2553

รางวัลชนะเลิศ ผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “ประสิทธิผลของการพัฒนางานเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายสุขภาพอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร” ในงานประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพชุมชนกับการใช้ยา ปี 2555

บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น สาขา เภสัชสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 2556

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ ด้านวิชาการประจำปี 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในผู้ป่วยนอกโรคหืด ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2557

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เรื่อง เครือข่ายชุมชนกับการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับปฐมภูมิ ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบและผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบและผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างสมเหตุผล ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขา เภสัชกรรุ่นใหม่ โดยสมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ในงานประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ปี 2562

               รางวัลเภสัชกรอุตสาหการรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี2564 จากสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

              นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามปรัชญาของคณะเภสัชศาสตร์ “เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ  สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล”อีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จบัณฑิต ม.อุบลฯ ร่วมภาคภูมิใจ ครบรอบ 31 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 กรกฎาคม 2564 นี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ภาพประกอบ Fb : เภสัชแชมพ์ ศศิพงค์ คัพ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :