มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น


โพสต์โดย : นาวินี สุตัญตั้งใจ     วันที่ 30 มิถุนายน 2564 , 09:53:58     (อ่าน 1,063 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบยลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัย จำนวน 13 ราย ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานและมอบช่อดอกไม้ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการพัฒนานักวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กำนักวิจัยและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ในการที่จะพัฒนาตนเองและวางแผนการทำงาน

ทั้งนี้บุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบแต่งตั้งระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 จำนวน 13 ราย ดังนี้

1. ตำแหน่งรองศาสตราจารย์

     1) รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

     2) รองศาสตราจารย์ฐิตารีย์  วุฒิจิรัฐิติกาล คณะวิทยาศาสตร์

     3) รองศาสตราจารย์เสนอ  ชัยรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์

     4) รองศาสตราจารย์มารุตพงศ์  ปัญญา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

     5) รองศาสตราจารย์บัญชา  ยิ่งงาม คณะเภสัชศาสตร์

2. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

     1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  ชัยวิวัฒน์ตระกูล คณะเกษตรศาสตร์

     2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์นลินญา  บุญที คณะวิทยาศาสตร์

     3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์  แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์

     4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  ใจขาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

     5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สง่า  ทับทิมหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

     6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริทรัพย์  สีหะวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์

     7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์

     8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช  บุญเริง คณะรัฐศาสตร์
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :