ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรม


โพสโดย พัชรินทร์ จงใจ     โพสวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ,     (อ่าน 206 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรม ณ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ โดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย 
  1. เวียนเทียน ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ชมขบวนเทียนพรรษา ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  3. เยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตและการปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ณ สวนทุเรียนภูเขาไฟวินกะวา จังหวัดศรีสะเกษ
  4. เยี่ยมชมและเรียนรู้วิถีชีวิตและการทอผ้า ณ โรงทอผ้าไหมยกทอง กลุ่มทอผ้าจันทร์โสมา จังหวัดสุรินทร์
  5. เยี่ยมชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับนักศึกษา/บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความร่วมมือทางวิชาการ คือ University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และฝึกทักษะการใช้ภาษา นับได้ว่าเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา/บุคลากรไทยและต่างชาติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ข่าว: นางสาวกาญจนา มะโนมัย นักวิเทศสัมพันธ์ 
ภาพ: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี โดย นายพงศกร วงผาบุตร และนายอรุณสวัสดิ์ ประชุม