มหาวิทยาลัย
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น    มหาวิทยาลัยสยาม
   มหาวิทยาลัยทักษิณ    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   มหาวิทยาลัยนเรศวร    มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย
   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   มหาวิทยาลัยแม่โจ    มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    มหาวิทยาลัยบูรพา
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน    มหาวิทยาลัยมหิดล
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร    มหาวิทยาลัยศิลปากร
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
   มหาวิทยาลัยรังสิต    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
   มหาวิทยาลัยเกริก    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย    มหาวิทยาลัยพายัพ
   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย  
  This page best viewed at 800 x 600 with Microsoft Internet Explorer 
and font size 16 Last updated (20/06/2005) 
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th 
Copyright ? 1997 Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190 
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)288400-3