มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 มิถุนายน 2567 , 09:38:53     (อ่าน 73 ครั้ง)                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และสำนักวิทยบริการ ให้การต้อนรับ นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผลงานด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ระดับนโยบาย  ตามบทบาทภารกิจของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล  ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่ถูกนำเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการออกนโยบาย  การออกกฎหมาย ผ่านกลไกการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักวิทยบริการ เมื่อวันที่ 13มิถุนายน 2567

            ภายหลังการประชุมหารือ ดร.องอาจ เทียบเกาะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำชมการให้บริการของสำนักวิทยบริการ ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ประชา คำภักดี รองผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลของโรงงานต้นแบบให้กับคณะทำงาน

             การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

Research UBU/ ภาพและข้อมูล
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG4 #SDG17