มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. จับมือ วช. อบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 ยกระดับนักวิจัยที่มีคุณภาพ ขึ้นทะเบียนนักวิจัยหน้าใหม่


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 มิถุนายน 2567 , 16:11:10     (อ่าน 90 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 11 โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน กำหนดรูปแบบการอบรมแบ่งเป็นภาคทฤษีและภาคปฏิบัติ  โดยทีมจากวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) และผู้ทรงคุณวุฒิ ของ วช. ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการวิจัยถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และแนะนำแนวทางการเขียนงานวิจัย การเขียนงานวิจัยเพื่อขอทุน การทำโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายและสามรถเข้าสู่ระบบ NRIIS เพื่อขึ้นทะเบียนนักวิจัยหน้าใหม่มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  60 คน ณ ห้องประชุม ทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

           ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความมั่งคั่งอย่าง ยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยและเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพในระบบการวิจัยของประเทศให้มากยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาดังกล่าว ผู้อบรมได้รับองค์ความรู้และศาสตร์ด้านการวิจัยทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรม ประเมินตามเกณฑ์หลักสูตรได้รับวุฒิบัตร พร้อมเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพในระบบการวิจัยของประเทศในอนาคตต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :