มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 -2570


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 , 13:18:43     (อ่าน 132 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567 -2570 โอกาสนี้ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธาน รับเกียรติวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง กรัณรัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมิน EdPEx และ TQA และ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ผู้ตรวจประเมิน EdPEx และ TQA AUN-QA Assessor (International) ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 30 คน ณ ณ ห้อง B301 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
SDG Hashtag :