มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 , 12:55:47     (อ่าน 155 ครั้ง)                      สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 มีมติดังนี้

                   1. เห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

                       1.1 นายสายันต์ แสงสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์  ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

                       1.2 นางสาวพีชญาดา  พื้นผา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีหลักฐานว่างานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

                       1.3 นางสาวสุธารกมล  ครองยุติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

                      1.4 นางสาวดารุณี  พุ่มแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับงานวิจัยเพิ่มเติม

                   2. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ราย คือ  นายเกริกไกร  แก้วล้วน  สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการเทียบตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ อนุสาขาวิชาภูมิศาสตร์เมือง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่งานบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์ได้รับเรื่อง

                    ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :