มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มอบ. KM การบริหารหลักสูตร เพื่อ Implement การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA


โพสต์โดย : สรายุทธ ดวงตา     วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 , 11:47:18     (อ่าน 146 ครั้ง)         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารหลักสูตรเพื่อ Implement การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA” สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการนำผลจากการตรวจประเมินฯ ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565ในอนาคต โอกาสนี้ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธาน รับเกียรติวิทยากรที่ผ่านการอบรมผู้ประเมิน AUN-QA Tier2 จาก AUN-Network 2 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวันฉาย โพธิ์หอม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหลักสูตรโครงการนำร่อง AUN-QA (หลักสูตรวิศวกรรมโยธา) ของมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การเตรียมความพร้อม และแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน 78 คน ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  สำนักงานอธิการบดี 2 เมื่อวันที่ 28พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมา
SDG Hashtag : #SDG4