มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี นักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 , 16:40:33     (อ่าน 716 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี

นักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความยินดีชื่นชมในความสำเร็จของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท พร้อมมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งร่วมชื่นชมความสำเร็จที่นักศึกษาและอาจารย์เสียสละเวลา อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการฝึกฝนจนประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน พร้อมทั้งบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี

          สำหรับการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ มีนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนี้

คณะบริหารศาสตร์3 ทีม ได้แก่

          1. ทีม เต่ากันภัย สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวนัจจนันท์  ปราบสกุล นางสาวณัฐชิตา  เทพมณี นางสาวศศิวิมล  พลคาม และ นางสาวชนากานต์  พรหมจันทร์ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ TOYOTY Campus Challenge 2023” ทุนการศึกษา 5,000 บาทและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิดีโอยอดเยี่ยม โครงการTOYOTY Campus Challenge 2023”ทุนการศึกษา 8,000 บาทจากโครงการ Campus Challenge 2023” โดยโตโยต้า ถนนสีขาว โครงการประกวด นวัตกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน “มาร่วมคิดสิ่งใหม่ เล่นใหญ่ให้โลกจำ”

          2. ทีม ยอดมนุษย์ซุปเปอร์ทางแยก สมาชิกในทีม ได้แก่นายสิทธิพงษ์  สุภาพ นายคณิน  ชินนะ นางสาวศิวนาถ  นักดนตรี และนายจักรภพ  คงคาอินทร์ ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3” โครงการ TOYOTY Campus Challenge 2023” ทุนการศึกษา 15,000 บาท จากโครงการ Campus Challenge 2023” โดย โตโยต้า ถนนสีขาว โครงการประกวด นวัตกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน “มาร่วมคิดสิ่งใหม่ เล่นใหญ่ให้โลกจำ”

          โดยมี อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสนประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวตกรรมการจัดโรงแรมและการบริการ และนายเสกสรร  นาหัวนิล ทำหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

          3. ทีม BUB BUB วัสดุกันกระแทกจากฟางข้าวผสมกาบกล้วย สมาชิกในทีม ได้แก่นายวิทวัส  เวียงอินทร์ นายไชยวัฒน์  จันทร์ 3. นายธีรชัย  พึ่งภพ และ นายปกรณ์  ทะยะราษฎร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 110,000 บาทการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ Reinventing Startupเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล250,000 บาทการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ โครงการ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง SOCIAL INNOVATION DRIVING UNIT 2567 (SID) และยังได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชื่อ บริษัท เนเชรัล ทูฟิวเจอร์ จำกัด โดยมีดร.จิตภินันท์  เจริญรุ่งเรืองดร.ปวีณา  ทองบุญยัง อาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ และดร.เทียมมะณีย์  รัตนวีระพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

          นายอัครพงศ์  ประกอบกิจ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน : Enhanced Peroxidase-Like Activity of Synergistic Aptamer -Gold Nanoparticles for Highly Selective and Sensitive Fluorescence Detection of Low-Density Lipoprotein

          และนางสาวณัฐษา  กิจเชวงกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ได้รับรางวัลชนะเลิศชื่อผลงาน : Highly Sensitive Ratiom metric Fluoron ometry by Using O-Phenylenediamine (OPD) and Nitrogen-Doped Graphene Quantum Dot (N-GQDs) on a Simple Microfluidic Paper-Based Analytical Device (upad) for Simultaneous Glucose and Total Cholesterol Determination in Whole

          ทั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานรางวัล Outstanding Poster Presentation จากงานประชุม The International Symposium for Strengthening Research Network (IRN) on Microftuidics and Sensor Innovation and International Student Symposium in Analytical Sciences เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปุริม  จารุจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา                 

          นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่นักศึกษา/บุคลากรได้สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต ต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรมแสดงความยินดี  https://drive.google.com/drive/folders/1UWql-L5Ch_gFTgQKQ0DNgLQztErgDt_N

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :