มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.มอบ. จัดอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3สาระ รุ่นที่ 3


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 เมษายน 2567 , 17:49:45     (อ่าน 606 ครั้ง)             ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระ เพื่อสนองพระราชดำริ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของ อพ.สธ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการการฝึกอบรมฯ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน จากหน่วยงานในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ  เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567  

           ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ในการสนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างความตระหนักที่จะอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงาน ซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงโดยการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะก่อเกิดความถูกต้อง ถูกตรงตามแนวพระราชดำริ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ของ อพ.สธ. และแนวทางในการอบรมสั่ง สอนนักเรียนให้เรียนรู้จริงจากธรรมชาติรอบกาย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร สำหรับการจัดฝึกอบรมได้จัดกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยายทำความเข้าใจในแนวคิด แนวทาง วิธีการการดำเนินงาน ปฏิบัติการภาคสนาม และการนำเสนอ

             ทั้งนี้ โครงการยังมุ่งในการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดจิตสานึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรพืช เข้าถึงปัจจัยทางชีวภาพ และกายภาพที่เกี่ยวพันกับพรรณพืช สนใจในการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณให้ครบทุกองค์ประกอบ โดยมี เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาจารย์จากโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
SDG Hashtag : #SDG1 #SDG3 #SDG4 #SDG11 #SDG15