มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


โพสต์โดย : นางสาวกาญจนา สาธร     วันที่ 30 มกราคม 2567 , 15:40:54     (อ่าน 250 ครั้ง)                       สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖7 วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันที่27มกราคม 2567 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ดังนี้

                   1. นางกนกวรรณ มะโนรมย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชา
สังคมวิทยา อนุสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

                    2. นายตรีเนตร สาระพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชากฎหมายสังคม ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้รับเรื่อง

 

                    ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :