มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ อนุรักษ์สืบสานตำนานศิลป์ วัฒนธรรมประเพณีอีสาน จำปาตาสะออน ครั้งที่ 1


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 ธันวาคม 2566 , 23:10:10     (อ่าน 491 ครั้ง)  สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

อนุรักษ์สืบสานตำนานศิลป์ วัฒนธรรมประเพณีอีสาน “จำปาตาสะออน” ครั้งที่ 1

-------------------------------------

           สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ “จำปาตาสะออน” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในธีมวัฒนธรรมประเพณีอีสาน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสานให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมอบรางวัล “จำปาตาสะออน” ประเภททีม และ นายเดชดนัย  สาระโพธิ์ ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประธานโครงการ กล่าวรายงาน เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีกิจกรรมทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเป็นการฝึกให้นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดความสามัคคี และค้นหาตัวแทนนักศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมจำนวนมาก ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

           นายเดชดนัย  สาระโพธิ์ ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประธานโครงการ กล่าวว่า การจัดโครงการจำปาตาสะออนครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการจำปาตาสะออนขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอีสานให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น การเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อตระหนักถึงการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาช้านาน เมื่อสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การจัดโครงการ “จำปาตาสะออน” กำหนดให้มีการแสดงชุดจำปาตาสะออน เปิดตัวผู้เข้าประกวดเดินโชว์รอบชุดพื้นเมืองอีสาน (สั้น) และแนะนำตัว Popular vote โหวตรอบ 1 จากนั้น เป็นการแสดงความสามารถพิเศษ(รอบทีม) รอบประกวดชุดพื้นเมืองอีสาน(ยาว) Popular vote โหวตรอบ 2 รอบคีย์เวิร์ด คัดเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ชาย 5 หญิง 5 เพื่อตอบคำถามรอบสุดท้าย คัดเข้ารอบ 6 คน ชาย 3 หญิง 3 และประกาศผลผู้เข้าประกวด “จำปาตาสะออน” จาก 7 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการประกวดปรากฏว่า “จำปาตาสะออน” (ชาย) ได้แก่  

  1. นายสิริชัย  โกสีสุขสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
  2. นายจิรายุ  โทรเลข สาขาเคมีได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  3. นายคชเณศ  ทองลิ่ม สาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
  4. นายวัฒนา  พบบุญสาขาอาชีวกนามัยและความปลอดภัย ได้รับ รางวัล Popular vote

ผลการประกวดปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัล “จำปาตาสะออน” (หญิง) ได้แก่

  1. นางสาวนุชนาฏ  สวัสดีสาขาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัล Popular vote 
  2. นางสาวฐิตินันต์  ศรีมุกดา สาขาเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  3. นางสาวณัฐพร  บุญเต็ม สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

การประกวดแสดงโชว์ “จำปาตาสะออน” ประเภททีม ทั้งหมด 7 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชาเคมีการแสดง “ประเพณีฮุ่งเฮือง เมืองศรีโคตรบูรณ์ งามลือเลื่องไหลเรือไฟ”
  2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการแสดง “หมอเหยาสกลนคร”
  3. สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแสดง “บุญข้าวสาก”
  4. สาขาวิชาชีววิทยาการแสดง “พิธีบายศรีสู่ขวัญ”
  5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมการแสดง “สายใยมาลัยข้าวตอก”
  6. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์การแสดง “แม่สะเองของชาติพันธุ์เยอ จังหวัดศรีษะเกษ”
  7. สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์การแสดง “สืบตำนาน ก่องข้าวน้อยฆ่าแม่”

และผลปรากฏว่าสาขาวิชาที่ได้รับรางวัล“จำปาตาสะออน”ประเภททีม ได้แก่ ทีมสาขาวิชาเคมี จากการแสดง “ประเพณีฮุ่งเฮือง เมืองศรีโคตรบูรณ์ งามลือเลื่องไหลเรือไฟ”

            นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดดเด่นและพัฒนากำลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และทักษะพร้อมเข้าสู่อาชีพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดการศึกษาสำหรับทุกช่วงวัยและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ลิงค์ภาพ จำปาตาสะออน https://drive.google.com/drive/folders/1Bm4tl2bsbPPp8pPsbCH9kaI4MxPh6nc-?usp=drive_link
-----------------------------------
ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :