มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมนับฝนดาวตก โต้ลมหนาว นับฝนดาวคนคู่


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 ธันวาคม 2566 , 21:57:30     (อ่าน 535 ครั้ง)  คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมนับฝนดาวตก

“โต้ลมหนาว นับฝนดาวคนคู่”

-------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดย ภาควิชาฟิสิกส์ และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ “โต้ลมหนาว นับฝนดาวคนคู่” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับพร้อมให้ข้อแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการโต้ลมหนาว นับฝนดาวคนคู่และ นายสุทธิพงศ์ บัวหอม นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบกับมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้ ในองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการเนื่องด้วยมีคณาจารย์ บุคลากร และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและบริการวิชาการกับสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงรุ่งเช้าของวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 8 ของเครือข่ายการจัดกิจกรรมดูฝนดาวตกของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบริการนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนเครือข่าย และประชาชนทั่วไปสนใจ ดาราศาสตร์เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์ การเข้าใจวิชาดาราศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติ จะช่วยชำระจิตวิญาณของมนุษย์ ให้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ปรากฏการณ์ฝนดาวตก (Meteor Shower) นอกจากจะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นแล้ว ยังช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งตามหลักฟิสิกส์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร แรงดึงดูดระหว่างมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุ และเป็นหลักฐานยืนยันว่า “โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์” ทั้งนี้ การจัดโครงการ “โต้ลมหนาว นับฝนดาวคนคู่” ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความตื่นตัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

           นับเป็นอีกหนึ่งพันธกิจมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สังคม และภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เรื่ององค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการเนื่องด้วยมีคณาจารย์ บุคลากร และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและบริการวิชาการสังคม ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :