มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2567


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 ธันวาคม 2566 , 16:30:13     (อ่าน 1,845 ครั้ง)  ม.อุบลฯ สนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2567

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน สนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินงาน นโยบาย ทิศทาง เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2566 ณ ชั้น 2 ห้องประชุม SEC 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

          ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 และในการอบรมครั้งนี้ ใช้เวลาในการอบรม 4 วัน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพเยีย  ตียาพันธ์ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ 6 โครงการ อพ.สธ. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษณ์พันธ์พืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ” (อพ.สธ.)จ.ส.อ.ปราโมทย์  จันทุมา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวณัชชา  อักษรศรี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปราชญ์ท้องถิ่น โดยกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ เพื่อทำความเข้าใจในแนวคิด แนวทางการบริหารจัดการ และการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอน อย่างถูกต้อง ตามแนวทางของโครงการฯ โดยกำหนดใบงานให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ 6 งาน ได้แก่ งานที่ 1“งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น” (การสำรวจทรัพยากรการศึกษาทรัพยากร การถ่ายภาพทรัพยากร การทำตัวอย่างทรัพยากร การทำผังแสดงทรัพยากร การทำทะเบียนทรัพยากร) เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการ งานที่ 2 “งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น” งานที่ 3 “งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 4 “ดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น” งานที่ 5 “งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และงานที่ 6 “งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โดยแบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติและนำเสนอการปฏิบัติการและรับข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากรเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาอันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1BO-koqG0J1ByxzCFH_gmAnJHgNaDKP1I

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :