มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ทีมนักวิจัย ม.อุบลฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โขงเจียม Road Championship ครั้งที่ 1


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 ธันวาคม 2566 , 15:17:19     (อ่าน 966 ครั้ง)  ทีมนักวิจัย ม.อุบลฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

“โขงเจียม Road Championship ครั้งที่ 1”

-----------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการ นำทีมนักวิจัยโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการอิสระลงพื้นที่อำเภอโขงเจียมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ร่วมจัดกิจกรรม “พาแลง แญงโขง” และการแข่งขันจักรยานทางเรียบ “โขงเจียม Road Championship ครั้งที่ 1” โดยมี นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และ นายอุดมศักดิ์  นวลศิริ นายอำเภอโขงเจียม กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณลานชมจันทร์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

          ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักวิชาการอิสระ ดำเนินโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี” กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นต้นทุนที่ล้ำค่าของพื้นที่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอำเภอโขงเจียม กำหนดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 กิจกรรม “พาแลง แญงโขง” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและส่งเสริมให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมได้นำสินค้าทางวัฒนธรรมมาจำหน่าย วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ “โขงเจียม Road Championship ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอโขงเจียมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองกีฬาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาจักรยานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้มีความพร้อมรับการพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาอาชีพระดับประเทศต่อไป

 

          ทั้งนี้ ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันจักรยานทางเรียบ “โขงเจียม Road Championship ครั้งที่ 1” ด้วยพลังความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย กองทุนส่งเสริมแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ อำเภอโขงเจียม ชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์โขงเจียม ชมรมจักรยานเสือโขงเจียม เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ผู้ประกอบการในพื้นที่ และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอโขงเจียม ในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในพื้นที่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากต้นทุนของพื้นที่อำเภอโขงเจียมอย่างยังยืนในอนาคต

           นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อผลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ที่มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจของเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจในอนาคตต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1ZIOWUHiA4XduBrnUxJNFL1y5HOmqtJby?usp=sharing

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :