มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี นักศึกษา/บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 7 ธันวาคม 2566 , 23:13:27     (อ่าน 717 ครั้ง)  ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี

นักศึกษา/บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

------------------------------

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและขอบคุณนักศึกษาและบุคลากรในการเป็นต้นแบบสู่ความสำเร็จ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เสียสละเวลา มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกฝนเข้าร่วมแข่งขันจนประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมมอบของระลึก และถ่ายภาพแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี

           ในส่วนของนักศึกษา/บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  มีจำนวน 4 รายการ ได้แก่ 

           คณะนิติศาสตร์ นายกฤษฎา  โพศรีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงาน ประเภทถอดบทเรียนจากคำพิพากษา “จากบทเรียนคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หมายเลขคดีแดงที่ 2247/2561” ภายใต้แนวคิด Thai Democracy : chapter92 “งานรพีวิชาการ” ประจำปี 2566 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายณัฐวุฒิ  คล้ายขำ อาจารย์ประจำหมวดวิชากฎหมายมหาชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะเข้ารับรางวัลอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research Market R2M) ครั้งที่ 11 รอบระดับภูมิภาค คว้า 2 รางวัล ได้แก่ทีม Miracle ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลิตภัณฑ์  CoriGuard ผงชงพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมจากผักชี เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยในเรื่องการยับยังการก่อมะเร็งลำไส้ ที่มาจากพฤติกรรมการรับประทาน ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2566 สมาชิกในทีม ได้แก่

  1. นายวรชาติ  สิมณี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 3
  2. นายเจดดาห์  บุญมาวัด คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
  3. นางสาววารีรัตน์  วิระบรรณ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาบัญชี ชั้นปีที่ 3
  4. นางสาวรวิสรา  ไชยมงค์ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 2  
  5. นายภูมิรพี  แก้วกุมาร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 2

โดยมี ดร.จิตภินันท์  เจริญรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จากผลงานวิจัย “การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของผักชีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” (The Screening Anticancer Activity of Coriandrum sativum and Developing Health’s Product) ผลงานจากนักวิจัยรองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ นายนรุตม์  สำราญวานิช และนายรณกฤต  บุญศักดิ์   

ทีม เงินขวัญถุง ได้รับรางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ Mild Mousse ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรไม่ใช้น้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมสูตรแห้งแบบไม่ต้องล้าง ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2566 สมาชิกในทีม ได้แก่

         1. นายธนากรณ์  เทพารักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

         2. นางสาวการะบุหนิง  แสนไชย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2

         3. นางสาววริศรา  ไชยรักษ์ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการลงทุน ชั้นปีที่ 2

         4. นายฐาปกรณ์  ทองเหลือ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

         5. นางสาววิชณี  แสงชาติ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาดดิจิทัล ชั้นปีที่ 2

โดยมี นายชวพจน์  ศุภสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร  นครชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชา การตลาด คณะบริหารศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจากผลงานวิจัย “กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายสูตรไม่ใช้น้ำ” ผลงานจากนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ ดร.ไพจิตร  ศรีธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิภาดา  สามสีทอง รองศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์  รังสิมาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  จิตแสง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์  บำรุงไทย   

          นายอติภูมิ  ชิชัยยาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาในระดับประเทศ ไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ(ประเทศเกาหลี) ผลิตภัณฑ์ “หวานใจไทยสาโท” เป็นผลิตภัณฑ์สปาร์คกิ้งสาโทพื้นบ้าน 3 รสชาติผุดไอเดียผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างจาก “โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ” (Experiential Learning Program: ELP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนันทพงษ์  บุญป้อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมแสดงความยินดี https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E0i3oKhpW9g5dbAwQGeVAyTw0wGau4Qg

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :