มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 17


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 , 19:06:55     (อ่าน 441 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” อีกทั้ง รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์  นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

        ภายในงาน จัดให้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”  โดย  คุณสมปอง เวียงจันทร์ ผู้แทนสมัชชาคนจน  และ ดร.ศนิวาร บัวบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และผู้เชี่ยวชาญสาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนการเสวนาเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงการนำเสนอผลงานวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ณ ห้อง POL 301 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับอุดมศึกษา ณ ห้อง SEC 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

           ทั้งนี้ การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 ดำเนินการจัดงานภายใต้ชื่อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Public Administration and Sustainable Development)” เป็นความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สู่ผู้ใช้ ประโยชน์ 2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้นักวิชาการในเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐ ประศาสนศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้งานวิจัย งานบริการ วิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับนักศึกษา นักวิชาการ นักปฏิบัติ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :