มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
3 คณะ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เรียนรวม 5 เพื่อชี้แจงระเบียบและการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 มิถุนายน 2565 , 15:17:07     (อ่าน 1,189 ครั้ง)  3 คณะ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ณ เรียนรวม 5 เพื่อชี้แจงระเบียบและการดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

-------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 (ช่วงบ่าย) คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในช่วงบ่ายทุกคณะได้แยกย้ายและกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยพร้อมเพรียงกันทุกคณะ สำหรับ 3 คณะดังกล่าวได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น โดยมี คณบดีทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรประจำคณะร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น เพื่อชี้แจงแนวทางระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยกับสภาพสังคม การดำรงชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจและทราบถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปรับตัวในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากสถานะการเป็นนักเรียน มาสู่การเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพของการเป็นนักศึกษาของแต่ละคณะ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ซักถามปัญหา ข้อสงสัย ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน onsite 100% new normal อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

          สำหรับการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ ทั้ง 3 คณะ มีความพร้อมและเตรียมการเรียนการสอนในรูปแบบ onsite 100% new normal ซึ่งทั้ง 3 คณะได้เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยน infrastructure ที่เอื้อต่อการ online onsite OnDemand ผสมผสาน เพื่อรับมือทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำ lab ซึ่งเป็นหัวใจของทุกคณะ โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการแบ่งรอบ เว้นระยะห่าง เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาใหม่จะต้องปรับตัวอย่างมากในช่วงภาคเรียนแรกของปีการศึกษา โดยนักศึกษาต้องเปลี่ยนจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง บางคนต้องเดินทางมาอยู่หอพักจากที่เคยอยู่กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องพึ่งพาตนเอง ดูแลตนเอง ต้องคิดให้รอบคอบให้มากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัว

          จากความห่วงใยนักศึกษาใหม่จากใจคณะผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 3 คณะ มีความเชื่อมั่นและจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ และหล่อหลอมนักศึกษาทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขหลังจากที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว และขออวยพรให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงประสบความสุข มีพลังกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาที่ดีเลิศมีความมุ่งมั่นอย่างสร้างสรรค์ ที่จะเรียนให้สำเร็จตามความมุ่งมั่นตั้งใจ และขอให้ปลอดภัยจาก COVID-19ขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนผ่านช่วงวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

หมายเหตุ...ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ https://drive.google.com/drive/folders/1l3pvv8rv-fmajOlUrb98uWOIUbEOQ3Lj

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว
SDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :