มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
 นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า   UBU English      
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2564


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 , 11:26:58     (อ่าน 894 ครั้ง)            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564 รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบเข็มสถาบัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และอ่านรายนามชื่อนักศึกษา เข้ารับเข็มสถาบันตามลำดับ ณ ห้องประชุมสุรีย์ ธรรมิกบวร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล ใช้เวลาเรียนรวมตลอดหลักสูตร 4 ปี สถาบันการศึกษาได้หล่อหลอมความรู้ ด้านวิชาการ ทักษะความสามารถด้านวิชาชีพ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฯ รุ่นที่ 9 จำนวนทั้งสิ้น 83 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบันขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และเป็นสัญลักษณ์ของวิชาชาชีพ อันจะเสริมสร้างความมั่นใจ ความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นก้าวสำคัญในการเผชิญสถานการณ์ภายหลังการสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป”
 
           สำหรับ พิธีมอบเข็มสถาบัน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา บัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในการเข้าร่วมยินดีในงานครั้งนี้ อย่างไรก็ตามบรรยากาศของการจัดงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของพิธีมอบเข็มสถาบัน นักศึกษาได้นำเข็มสถาบันมอบให้ผู้ปกครองเป็นผู้ติดที่หน้าอกและปกเสื้อ จากนั้นนักศึกษาได้กล่าวคำปฏิญาณร่วมร้องเพลง ผู้หญิงสีขาว บรรยากาศแห่งความตราตรึงใจ และสุดท้ายนักศึกษานำมาลัยดอกไม้กราบไหว้ครู ขอบคุณท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาอบรมสั่งสอน จนทำให้ศิษย์ประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ในวันนี้
 
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเข้ารับเข็มสถาบันในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ในการก่อตั้ง คณะได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เก่ง มีความรู้ด้านวิชาการและการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา พร้อมเป็นบัณฑิตพยาบาลที่ดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปSDG Hashtag :

Tag อื่นๆ :